Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Thử tài trí nhớ Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
169 399 381 0 17 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-10-21 07:13:04 Nguyễn Mai Lan 100 16.60 8.0M

C++

4.3.2

2 2012-10-21 09:19:53 Alex 100 22.49 4.3M

C++

4.3.2

3 2012-10-21 19:11:03 Sandy 100 36.72 71M

C++

4.3.2

4 2012-10-21 19:30:05 Sandy 100 28.39 71M

CPP

5 2012-10-27 13:08:22 hiepsieunhan 100 25.48 2.5M

PAS-FPC

6 2012-10-27 16:39:30 con_nha_ngheo 100 24.56 3.8M

PAS-FPC

7 2012-11-10 10:28:51 VDQD 100 18.08 5.7M

C++

4.3.2

8 2012-11-15 11:53:42 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 27.61 6.8M

CPP

9 2013-01-10 01:25:43 NPD 100 17.59 3.3M

PAS-FPC

10 2013-03-10 09:20:15 MinhThao 100 25.80 6.9M

PAS-FPC

11 2013-03-10 09:29:09 borntodoit 100 27.26 7.6M

C++

4.3.2

12 2013-04-30 10:50:27 Chitoge Kirisaki 100 21.49 8.9M

C++

4.3.2

13 2013-04-30 10:53:39 Chitoge Kirisaki 100 24.92 8.9M

CPP

14 2013-05-01 20:03:21 Danh Nguyen 100 20.41 9.2M

C++

4.3.2

15 2013-05-02 03:28:06 ͼ_ͽ 100 26.22 7.1M

PAS-FPC

16 2013-05-02 09:13:04 papa 100 23.67 11M

C++

4.3.2

17 2013-05-02 09:21:22 2ez 100 23.54 7.6M

C++

4.3.2

18 2013-05-02 14:31:03 Bùi Xuân Thủy 100 24.58 7.6M

C++

4.3.2

19 2013-05-06 10:27:26 Lương Văn Đô 100 20.18 5.3M

C++

4.3.2

20 2013-06-10 22:01:40 Discite4ever 100 24.58 7.2M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.