Danh Nguyen

@voanhkhach

Viet Nam

Institution: PTNK

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT COUNTCBG KDEL MBEEWALK NKMAXSEQ PTRANG SQUARES
AMSSEQ CPPSET KGSS MCIRGAME NKMOBILE PWALK SUBSTR
ANT CPRIME KINV MDIGITS NKMSG PYTHAEQ SUMXOR
AREA CRATE KKDD MDIGITS1 NKNET QBBISHOP SUPERSUM
ARITHSEQ CRUELL KMEDIAN MDOLLS NKNLACE QBCIRARC TABLE5X5
AVLBIT CRUELL2 KMIN MEDIAN NKNUMFRE QBCOND TAPN
BAOVE CTF KQUERY MESSAGE NKONEARC QBDIVSEQ TBIKE
BASEH CTNBULLS KQUERY2 MINK NKPALIN QBHV TCDFZ
BCDIV CTNCLN KSEQ1 MIXUP2 NKRAIN QBMAX TCONCERT
BFCHAL CTNMRECT KSPREE MKFLAGS NKREZ QBMSEQ THEME
BIC CTNOWN KTUAN MMINPER NKSEQ QBMST TOINCSEQ
BIGNUM CWAY LASCALE MMOD29 NKSGAME QBRECT TOTALODD
BINARY DANCING LATGACH MPRIME NKSTEP QBSEGPAR TPINCD
BINARY2 DEGREE LATGACH2 MPRIME1 NKTEAM QBSELECT TPTICKET
BINLADEN DIGIT LATGACH4 MRECAMAN NKTHEME QBSEQ TREENUM
BINTREE DIGIT0 LEM1 MSE08G NKTICK QBSORT TRIBE
BONES DIVREL LEM2 MSE08H NKTOSS QBSQUARE TWIST
BRACKET DIVSEQQ LEM3 MSKYCODE NKTREE QBSTAR TWO
BRTREE DPEQN LEM4 MSTICK NKTRIO QBSTR UPIT
C11CAL DQUERY LEM5 MULONE NOIXICH QBTICKET V11WATER
C11COMP DTDOI LEM6 MYSTERY NOTE QMAX V8SCORE
C11GENIE DTTUI1 LEM7 MZVRK NRS QMAX2 VBF1
C11HUM DTTUI2 LGAME NBFA NSP QMAX3VN VBF2
C11ID EGG LIGHT NBFD NTHUGE QMAX4 VBGRASS
C11PF ETF LINEGAME NBFM NTSEQ QTANCOL VBLOCKS
C11PNUM FINDNUM LIQ NDIGIT NTSURF QTREE3 VBOARD
C11SEQ FIRS LIS NK05MNIM NUMBERS QTREEX VCOLDWAT
C11SEQ2 FLOYD LITES NK2MFS ONE4EVER QTSEQ VCOWFLIX
C11SEQ3 GCDSUM LNACS NKABD ORGAN QUAD VDANGER
C11SWAP GPMB LQDDIV NKBM OWN2 QULNUM VECTOR
CARDS GPT LQDFIBO NKBRK2 PAGAIN QVSICK VMSINCOS
CARDSHUF GSS LQDFIBO2 NKCABLE PBCDEM RABGAME VMSWAP
CATALAN HELPPM LSFIGHT NKCAT PBCDIV RABGAME1 VMUNCH
CATGO HIWAY LTPMSEQ NKCOMP PBCFIBO ROPER VNCUT
CHEAT HIWAY2 LUBENICA NKDIVSEQ PBCSEQ ROTATION VN_ZR_I
CHESSCBG HUGEKNAP LUCKYNUM NKFLOW PBCWAYS SBOOST VOLIS
CHNTOWER ILSMATH M00PAIR NKGOLF PBCWRI SEARCH VPARTSUM
CHUOIHAT ILSMATH2 M3TILE NKGSHOW PCIRCLE SEARCH1 VRATF
CINEMA INCVN MACHINE NKH PCYCLE SHCH VSTEPS
CLEAR INSUL MATCH1 NKINV PERC SHHV VWORDPOW
CLOCK INTEGER7 MATCH2 NKJUMP PERMUT SHTH WCALC
CNMARBLE IOIBIN MAUGIAO NKLEAGUE PNUMBER SNSEQ XUCXAC
COIN34 IVANA MAXARR1 NKLEXIC POST SOPENP YPKTH
CON JEDNAKOS MAXARR2 NKLIGHT POTATO SPBINARY
CONANKUN KAGAIN MAXARR3 NKLINEUP POWER SPSEQ
COND KCOIN MAXNUM NKMARS PTQMSEQ SPSUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FASTEXPR NK05ORDR PYRAMID2 SUMS
HSPC14I NKTABLE QBINT VN_ZR_II
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.