Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Nối mạng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
3133 6895 6323 0 571 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-06-12 18:44:10 Phong 100 0.00 744k

PAS-FPC

2 2008-06-12 19:02:16 Danh Nguyen 100 0.00 744k

PAS-FPC

3 2008-06-12 19:09:07 Kaiel 100 0.00 892k

PAS-FPC

4 2008-06-13 03:22:06 nt_d2 100 0.06 1.2M

PAS-FPC

5 2008-06-13 03:28:53 RR 100 0.00 848k

PAS-FPC

6 2008-06-13 03:33:25 A 100 0.00 2.8M

CPP

7 2008-06-13 03:46:37 Mr.Hehe is siro391992 100 0.06 940k

PAS-FPC

8 2008-06-13 04:13:05 Broken eyes 100 0.05 1.6M

PAS-FPC

9 2008-06-13 04:54:09 Nguyễn Văn Bồng 100 0.06 1.6M

PAS-FPC

10 2008-06-13 05:01:39 khanhptnk 100 0.00 848k

PAS-FPC

11 2008-06-13 06:31:20 leeyun 100 0.00 744k

PAS-FPC

12 2008-06-13 10:14:38 Nguyễn Tuấn Việt Sơn 100 0.00 892k

PAS-FPC

13 2008-06-13 10:49:49 Ngô Phan Gia Bảo Chí - COMING BACK 100 0.00 748k

PAS-FPC

14 2008-06-13 11:43:07 Lê Thị Thúy 100 0.00 1.7M

PAS-FPC

15 2008-06-13 12:42:19 Tiểu Long Nữ 100 0.00 752k

PAS-FPC

16 2008-06-13 17:21:10 bnta2 100 0.00 752k

PAS-FPC

17 2008-06-14 00:48:42 ConanKudo 100 0.00 892k

PAS-FPC

18 2008-06-14 18:08:28 Ngọc Tài 100 0.00 744k

PAS-FPC

19 2008-06-15 04:55:01 Kamiki Ryunosuke 100 0.00 848k

PAS-FPC

20 2008-06-15 15:21:11 Fudan University Problem Setters 100 0.00 2.7M

C

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.