Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Sao may mắn Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
103 211 203 0 7 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-07-20 19:16:40 Mew. 100 0.00 400k

PAS-FPC

2 2014-07-20 19:18:10 Lê Quý Đôn 100 0.02 2.6M

C++

4.3.2

3 2014-07-20 19:23:23 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.20 2.6M

C++

4.3.2

4 2014-07-20 19:49:03 xx4m 100 0.66 2.8M

C++

4.3.2

5 2014-07-21 03:54:37 Immortal 100 0.08 2.8M

C++

4.3.2

6 2014-07-21 04:58:47 Trần Khánh Hiệp 100 0.05 2.8M

C++

4.3.2

7 2014-07-21 08:44:52 Bugs can be everywhere 100 0.02 232k

PAS-FPC

8 2014-07-21 10:44:07 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

9 2014-07-21 11:23:14 Thanh Tùng 100 0.00 236k

PAS-FPC

10 2014-07-21 14:17:11 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.12 2.6M

C++

4.3.2

11 2014-07-21 16:40:47 a;slkfjasl;fkj 100 0.02 232k

PAS-FPC

12 2014-07-23 10:32:39 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 100 0.04 232k

PAS-FPC

13 2014-07-24 03:36:21 ... 100 0.00 236k

PAS-FPC

14 2014-07-24 03:57:57 lazyc97 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

15 2014-07-24 04:27:25 Shinobu 100 0.00 232k

PAS-FPC

16 2014-07-24 04:31:15 nd_minh29 100 0.00 232k

PAS-FPC

17 2014-07-24 17:08:27 Thang Nguyen 100 0.26 2.8M

C++

4.3.2

18 2014-07-26 00:10:59 LoneWolf 100 0.02 2.6M

C++

4.3.2

19 2014-07-27 15:07:28 Minh Tuan Nguyen 100 0.27 2.6M

C++

4.3.2

20 2014-07-31 03:09:36 SC 100 0.05 232k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.