Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðấu trường VM08 Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
541 1418 1346 0 71 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-08-17 14:41:16 Phong 100 2.59 2.4M

PAS-FPC

2 2008-08-17 15:55:54 AndyHo 100 2.72 976k

PAS-FPC

3 2008-08-17 15:59:15 Lê Công Vinh 100 2.71 976k

PAS-FPC

4 2008-08-17 16:00:26 KID 100 2.56 984k

PAS-FPC

5 2008-08-17 16:06:47 Kaiel 100 2.48 984k

PAS-FPC

6 2008-08-17 16:07:26 ConanKudo 100 2.54 984k

PAS-FPC

7 2008-08-17 16:11:29 Cảnh Toàn Nguyễn 100 2.48 980k

PAS-FPC

8 2008-08-17 16:51:31 Zeratul 100 2.53 980k

PAS-FPC

9 2008-08-17 17:41:14 STFU 100 2.59 984k

PAS-FPC

10 2008-08-18 05:50:28 Ngừng code !!!!!!! 100 2.54 988k

PAS-FPC

11 2008-08-18 11:43:30 PhamQuocTuan 100 4.90 1.4M

PAS-FPC

12 2008-08-18 13:35:25 Imagine JL ! 100 2.65 980k

PAS-FPC

13 2008-08-20 13:36:12 vak 100 2.53 988k

PAS-FPC

14 2008-08-20 13:37:48 Danh Nguyen 100 2.54 984k

PAS-FPC

15 2008-08-21 03:04:19 VOJ Team 100 4.94 976k

PAS-FPC

16 2008-08-21 13:35:47 QR 100 2.58 1.7M

PAS-FPC

17 2008-08-21 17:05:16 Nguyễn Tuấn Việt Sơn 100 1.94 1.2M

PAS-FPC

18 2008-08-24 10:54:18 Sang Siêu nhân Ly ^_^ 100 2.68 1.7M

PAS-FPC

19 2008-08-24 14:20:49 RR 100 3.06 976k

PAS-FPC

20 2008-08-25 10:27:59 傲黄凡 100 2.47 984k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.