Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Cho thuê xe Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
745 3111 2917 0 184 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-12-24 08:02:24 Come Back :x 100 2.05 38M

PAS-FPC

2 2012-12-24 08:03:57 Nguyễn Hoàng Kỳ 100 1.91 46M

PAS-FPC

3 2012-12-24 08:03:57 [midfinger] 100 1.46 23M

PAS-FPC

4 2012-12-24 08:14:08 Lương Văn Đô 100 1.97 45M

C++

4.3.2

5 2012-12-24 08:16:25 Thanh 100 1.99 40M

PAS-FPC

6 2012-12-24 08:17:01 vietdoan 100 0.61 9.9M

PAS-FPC

7 2012-12-24 08:18:56 Phồng Tôm 100 0.62 10M

CPP

8 2012-12-24 08:38:13 Vi Tiểu Bảo 100 1.42 25M

PAS-FPC

9 2012-12-24 08:57:51 Discite4ever 100 0.95 19M

PAS-FPC

10 2012-12-24 09:51:19 Lê Trung Kiên 100 1.89 69M

PAS-FPC

11 2012-12-24 10:05:14 Nguyễn Hoàng Phương 100 1.78 25M

PAS-FPC

12 2012-12-24 10:05:19 MinhThao 100 1.42 25M

PAS-FPC

13 2012-12-24 10:06:08 con_nha_ngheo 100 0.64 8.0M

PAS-FPC

14 2012-12-24 10:11:04 sharing 100 2.64 107M

PAS-FPC

15 2012-12-24 10:57:21 Huỳnh Huy Hiệp 100 0.99 7.9M

PAS-FPC

16 2012-12-24 11:50:06 nhap96 100 1.87 18M

C++

4.3.2

17 2012-12-24 12:42:27 Erik 100 1.79 17M

PAS-FPC

18 2012-12-24 12:44:12 2ez 100 2.80 56M

PAS-FPC

19 2012-12-24 13:13:01 ͼ_ͽ 100 1.53 53M

PAS-FPC

20 2012-12-24 13:52:28 Đang tập code 100 3.71 39M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.