@huyhiep

Viet Nam

Institution: THPT chuyen Nguyen Dinh Chieu

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COIN34 INKPRINT MINK NKREZ QBMARKET TRIPHP
ADS COLLECT INSUL MIXUP2 NKSEQ QBMAX TTRAVEL
AMSSEQ COLOREC IOIBIN MLASERP NKSGAME QBMSEQ UPGRANET
ANT COMNET KCOIN MMAXPER NKSP QBMST V11WATER
AUCTION COND KINV MMOD29 NKSTEP QBPAL V8ORG
BASEH COUNTCBG KMIN MOVE12 NKTEAM QBROBOT V8SCORE
BEADSNB COUNTPL KNIGHTS1 MPILOT NKTICK QBSCHOOL VBF1
BESTSPOT CRATE KTUAN MPRIME NOIXICH QBSEGPAR VBF2
BFCHAL CRUELL LASCALE MPRIME1 NOTE QBSELECT VBGRASS
BIGNUM CRUELL2 LATGACH MRECAMAN NSP QBSEQ VBOARD
BILL CTNBULLS LATGACH4 MSE06H NUCLEAR QBSQUARE VCOLDWAT
BINARY CTNEWS LEM MSE07B NUMCON QBSTR VCOWCAR
BINLADEN DANCING LEM1 MSTICK ONE4EVER QBTICKET VCOWFLIX
BONES DEMSO LEM3 MULONE OPTCUT QTCAL VDANGER
BONUS DIGIT LEM6 MYSTERY PA06ANT QTLOVE2 VECTOR
BWPOINTS DIGIT0 LINEGAME NDCCARD PAGAIN QTSEQ VMCOMP
C11BC2 DIGITS88 LIQ NK2MFS PARIGAME QUEENNB VMECLIP
C11BEAU DTDOI LIS NKABD PBCDEM RABGAME VMKEY
C11CAL DTTUI1 LITES NKBAS PBCDIV ROBOCON VMRR
C11CAVE ELEVATOR LNACS NKBUS PBCFIBO ROTATION VMSORT
C11CUT ETF LQDFIBO NKCABLE PBCSEQ SBOOST VMUNCH
C11ID FASTEXPR LQDFIBO2 NKCITY PBCWRI SEARCH VMYT
C11PAIRS FBRICK LQDGONME NKCNT1 PCIRCLE SEC VNCUT
C11PF FIBVAL LQDRECT NKDIVSEQ PERIODNB SHCH VOJUSER
C11PINES FINDNUM LUBENICA NKINV PIZZALOC SHHV VOLIS
C11PNUM FIRS LUCKYNUM NKJUMP PNUMBER SHTH VOSCUN
C11SEQ3 FLOYD M00PAIR NKLETTER POST SPSEQ VRATF
C11STAR FSELECT M3TILE NKLEXIC POST3 SPSUM VSTEPS
C11TRCNT FWATER MAXARR1 NKLINEUP POTATO STMERGE WAVE
C11XOA GPT MAXCUB NKLP PTRANG STRANGE WCALC
CATALAN HAF1 MAXNUM NKMAXSEQ PWALK SUMXOR WORDCNT
CBUYING HAM12 MBLAST NKNUMFRE QBBISHOP SUPERSUM XMAS
CHEAT HEAP1 MBUS NKPALIN QBCOND THREE
CHEER HELPPM MCITYHAL NKPATROL QBDIVSEQ TOURS13
CHESSCBG HIREHP MDIGITS NKPOLI QBGAME TRAVEL12
CHNREST ILSMATH MDIGITS2 NKPOLY QBHEAP TREELINE
CMP INCVN MEO NKRACING QBHV TREENUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN1 HIWAY LTPMSEQ QBPOINT TEST
CAR LEM2 NKTRIO QBRECT TPINCD
CTNAB LIS2VN QBBUILD QMAX TPTICKET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.