Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðộng viên ðàn bò Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
801 1934 1829 0 104 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-11-12 16:30:05 Hà Dương 100 1.18 3.8M

CPP

2 2008-11-13 10:17:08 Ngừng code !!!!!!! 100 1.18 6.5M

PAS-FPC

3 2008-11-13 10:36:28 RR 100 1.04 1.8M

PAS-FPC

4 2008-11-13 13:04:58 Nguyễn Quang Anh 100 1.04 6.0M

PAS-FPC

5 2008-11-13 17:00:30 Phong 100 1.23 2.1M

PAS-FPC

6 2008-11-13 18:22:02 Sang Siêu nhân Ly ^_^ 100 1.08 3.8M

CPP

7 2008-11-14 07:02:01 PNL 100 1.05 1.9M

PAS-FPC

8 2008-11-14 09:53:07 Broken eyes 100 1.00 1.8M

PAS-FPC

9 2008-11-14 10:26:40 ConanKudo 100 1.19 6.9M

PAS-FPC

10 2008-11-15 14:14:25 Nguyễn Văn Bồng 100 0.99 1.8M

PAS-FPC

11 2008-12-02 09:19:49 Lê Thị Thúy 100 1.05 1.8M

PAS-FPC

12 2008-12-08 18:14:43 @ 100 1.09 1.8M

PAS-FPC

13 2008-12-08 18:16:14 Gà ! ! ! 100 1.08 1.8M

PAS-FPC

14 2008-12-10 15:44:56 Nguyễn Tuấn Việt Sơn 100 1.34 2.2M

PAS-FPC

15 2008-12-19 16:15:42 gxkrcmk 100 1.02 4.9M

PAS-FPC

16 2008-12-25 06:17:24 Trần Trung Hiếu 100 1.28 2.2M

PAS-FPC

17 2008-12-26 05:14:17 dqd 100 0.99 3.8M

PAS-FPC

18 2008-12-28 13:08:18 nothing is impossible 100 1.07 1.9M

PAS-FPC

19 2009-01-03 05:26:26 LunaMoon 100 1.11 3.4M

PAS-FPC

20 2009-01-08 14:14:11 Tớ iu Bê Béo nắm 100 1.00 2.8M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.