Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Câu ðố của thần ðèn Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
332 945 895 0 49 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-10-29 01:54:08 Erik 100 1.70 15M

PAS-FPC

2 2012-10-29 01:57:39 Dumbledore 100 3.53 22M

PAS-FPC

3 2012-10-29 02:26:36 ­ 100 3.41 17M

PAS-FPC

4 2012-10-29 02:27:54 Chế Quốc Hữu 100 8.41 17M

PAS-FPC

5 2012-10-29 02:29:18 The Immortal 100 3.11 38M

PAS-FPC

6 2012-10-29 02:29:25 RedKing 100 7.82 15M

PAS-FPC

7 2012-10-29 03:14:03 VDQD 100 1.40 12M

C++

4.3.2

8 2012-10-29 03:30:03 Tobi 100 1.09 3.8M

CPP

9 2012-10-29 03:34:36 Nguyễn Xuân Khánh 100 6.03 177M

JAVA

10 2012-10-29 03:50:52 nguyen ngoc linh 100 1.71 12M

CPP

11 2012-10-29 03:51:10 2ez 100 1.61 86M

PAS-FPC

12 2012-10-29 04:37:25 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 3.14 22M

CPP

13 2012-10-29 04:39:42 Brave 100 7.19 115M

PAS-FPC

14 2012-10-29 04:49:58 123 100 4.74 9.8M

PAS-FPC

15 2012-10-29 05:08:51 Think like Nguyễn Mai Lan 100 4.79 12M

C++

4.3.2

16 2012-10-29 05:32:55 con_nha_ngheo 100 4.17 9.9M

PAS-FPC

17 2012-10-29 05:57:51 Nguyễn Mai Lan 100 0.82 6.5M

C++

4.3.2

18 2012-10-29 06:38:47 Discite4ever 100 1.49 15M

PAS-FPC

19 2012-10-29 06:52:25 Anh chỉ yêu mình em ... 100 1.58 17M

PAS-FPC

20 2012-10-29 07:06:12 borntodoit 100 5.00 5.3M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.