Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tính toán Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
605 2102 1939 0 157 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-11-23 06:52:12 난 널 사랑해 100 56.70 532k

PAS-FPC

2 2011-11-23 07:36:52 Alex 100 0.04 2.6M

C++

4.3.2

3 2011-11-23 14:18:33 Hacker7 100 53.64 2.7M

PAS-FPC

4 2011-11-23 16:44:01 kunn 100 47.62 2.8M

CPP

5 2011-11-23 16:52:33 kunn 100 41.80 2.8M

C++

4.3.2

6 2011-11-24 08:57:52 Sandy 100 29.98 2.8M

C++

4.3.2

7 2011-11-24 14:21:12 Thanh Nguyen 100 50.08 344k

PAS-FPC

8 2011-11-24 14:36:44 . 100 52.21 2.7M

PAS-FPC

9 2011-11-24 15:15:26 TuT ^^ 100 53.48 1.4M

PAS-FPC

10 2011-11-25 06:52:37 Đỗ Việt Anh 100 54.08 2.1M

PAS-FPC

11 2011-11-25 23:34:24 nigga pls 100 31.46 2.8M

PAS-FPC

12 2011-11-26 04:06:31 King siêu kul 100 42.17 2.7M

C++

4.3.2

13 2011-11-26 10:54:52 ɐoɥuɐʌ 100 0.02 2.8M

C++

4.3.2

14 2011-11-26 10:55:49 ɐoɥuɐʌ 100 0.00 2.9M

CPP

15 2011-11-27 06:56:13 never give up 100 52.96 972k

PAS-FPC

16 2011-11-27 15:19:31 Tô Ngọc Linh 100 27.60 2.8M

C++

4.3.2

17 2011-11-29 19:32:57 Think like Nguyễn Mai Lan 100 2.58 30M

CPP

18 2011-12-03 03:29:36 xx4m 100 53.55 2.0M

PAS-FPC

19 2011-12-04 03:18:36 7 100 52.15 1.5M

PAS-FPC

20 2011-12-04 06:53:47 Joker Primes 100 3.19 4.2M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.