Nguyen Huy

@giahuynd

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: ND - BMT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ CNMARBLE KBUILD MBLAST NKNET QBGAME TRICIR
AREA COIN34 KCOIN MCARDS NKNUMFRE QBHV TRILAND
ASSIGN1 COLLECT KDIFF MCHAOS NKONEARC QBMARKET TRIPHP
BAOVE COLOREC KGSS MCIRGAME NKPALIN QBMAX TTRIP
BCHESS COUNTCBG KHISTORY MCITYHAL NKPATH QBMSEQ TWOBLACK
BESTSPOT COUNTPL KINV MCOINS NKPOLI QBMST UPGRANET
BIC COWGIRL KMEDIAN MECUNG NKPOLY QBPAL V11WATER
BILL CRATE KMIN MELE3 NKPOS QBPOINT V8ORG
BINARY2 CREC01 KNIGHTS1 MEO NKRACING QBRECT V8SORT
BINLADEN CROSS12 KPLANK MESSAGE NKREZ QBROBOT VBOARD
BINTREE CTNBULLS KQUERY METERAIN NKSEQ QBSCHOOL VCOLDWAT
BONES CTNEWS KSEQ1 MILITARY NKSGAME QBSELECT VDANGER
BONUS CTNOWN KSPREE MINK NKSP QBSEQ VECTOR
BWPOINTS CWAY LABUDOVI MKFLAGS NKSTEP QBSQUARE VMCOMP
C11BC1 DANCING LASCALE MMAXPER NKTICK QBTICKET VMECLIP
C11BC2 DGOLD LATGACH MMMGAME NKTRIO QHROAD VMKEY
C11BEAU DISNEY1 LATGACH4 MOVE12 NOTE QMAX VMLP
C11CAL DISNEY2 LEM3 MRECAMAN NSP QMAX2 VMMUMMY
C11CAVE DTGAME LEM6 MSE06H NTPFECT QTBIT VMRELATE
C11CIR DTKSUB LIGHT MTREE NUCLEAR QTSEQ VMRR
C11CUT FBRICK LINEGAME MTWALK NUMBER ROADS VMSORT
C11DK1 FINDNUM LIQ MYSTERY NUMCON ROBOCON VMSUBSTR
C11GAME2 FIRS LIS NDCCARD OPTCUT ROCKS VMSWAP
C11GENIE FLOW1 LITES NEAREST PALINY ROPER VMUNCH
C11ID FLOYD LKNIGHT NETACCEL PARIGAME ROTATION VMYT
C11KM FMATCH LNACS NK05MNIM PBCFIBO SAFENET2 VNCUT
C11LOCK FSELECT LOTT NKABD PBCGANGS SDRIVE VNEMPIRE
C11PAIRS FWATER LQDDIV NKBM PBCISPIS SEARCH VOBOARD
C11PNUM GAME3112 LQDFIBO NKBRACKE PBCPOINT SHHV VOCARD
C11ROOKS GPMB LQDGONME NKCABLE PBCWATER SHTH VOJLEV
C11SEQ GRAPE LSCSC NKCARD PBCWAYS SOPENP VOLIS
C11SEQ3 GRAPH_ LSFIGHT NKCITY PCIRCLE SPBINARY VOSTR
C11STR GSS LTEAM NKCNT1 PCYCLE SPSEQ VRATF
C11STR2 HAOI5000 LTPMSEQ NKDEC PERC STABLE VSTEPS
C11TOUCH HEAP1 LUBENICA NKDIVSEQ PLACE STONE1 VTRI
C11TRCNT HELPPM LUCKYNUM NKFLOW PNUMBER STRANGE VTRI2
C11WATER HINHTHOI LUYTHUA2 NKGUARD POST SUBSTR VUKVN
C11YARD HIREHP MAJSTOR NKINV POST3 SUMS WCALC
CAR HOUSES MARS NKJUMP POTATO SUMXOR WEATHER
CATALAN HP09ANTS MATCH1 NKLAND PTQMSEQ TABLIC XMAS
CATGO INSUL MATRIX NKLEAGUE PTRANG THEME XOINC
CBUYING IOIBIN MAUGIAO NKLETTER PWALK THREE XUCXAC
CENTRE28 IVANA MAXARR1 NKLINEUP PWRFAIL TJALG YUGI
CHESSCBG JUPI MAXARR2 NKLP QBAGENTS TRAFFICN
CINEMA KAGAIN MAXCUB NKMAXSEQ QBBISHOP TRAVEL12
CMP KANDP MBIPALIN NKMOBILE QBBUILD TREELINE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALAKE ITREE LQDRECT MPILOT PERREC SETNJA
ELEVATOR LQDGRAPE MINCOST MPTLT PRAVO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.