Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBRECT - Hình chữ nhật 0 1

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbrect


Cho một bảng kích thước MxN, được chia thành lưới ô vuông đơn vị M dòng N cột ( 1 <= M, N <= 1000 )

Trên các ô của bảng ghi số 0 hoặc 1. Các dòng của bảng được đánh số 1, 2... M theo thứ tự từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số 1, 2..., N theo thứ tự từ trái qua phải

Yêu cầu:

Hãy tìm một hình chữ nhật gồm các ô của bảng thoả mãn các điều kiện sau:

1 - Hình chữ nhật đó chỉ gồm các số 1

2 - Cạnh hình chữ nhật song song với cạnh bảng

3 - Diện tích hình chữ nhật là lớn nhất có thể

Input

Dòng 1: Ghi hai số M, N

M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi N số mà số thứ j là số ghi trên ô (i, j) của bảng

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi diện tích của hình chữ nhật tìm được

Example

Input:
11 13
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1


Output:
49

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-14
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2015-06-30 05:39:41 Life Like Bike
duyệt trâu cũng AC :v
2015-01-04 21:03:29 Nguyễn Trọng Ðoan
4 87
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
OUT
18
ai code rồi test dùm em cái
2014-10-25 03:48:32 [CHV] Bác Thợ Sãn
KAGAIN->QBSQUARE->QBRECT
2014-10-23 14:24:48 Black Hole
viết C++ thì đừng cin/cout ==!
2014-09-15 16:28:45 Nguyễn Ðức Linh
quá dễ so với quy định mà ko AC, lên chém như thật
2014-09-05 07:46:12 1235
-_- quá dễ so với quy định, QHĐ cái ra luôn :3
2014-08-15 08:51:36 Xiao Lang
QHĐ của mình có N^2 thôi. Nếu xài giống KGain tức là N^2.Log2(N) thì không biết cái nào nhanh hơn đâu bạn ạ
2014-07-08 05:25:11 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
stack làm theo kiểu kagain bạn ạ, nếu bạn làm kagain rồi bạn sẽ làm được còn quy hoạch động, mình cũng không nghĩ là qua đc
2014-07-07 10:26:28 Xiao Lang
Quy hoạch động qua bình thường tư tưởng chỉ na ná cái QBSQUARE thôi còn ko giống hẳn đâu. Còn cái stack thì chưa hình dung ra làm kiểu gì :D
2014-07-04 19:16:21 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Stack cơ bản, (mất điện mãi mới nạp đc)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.