Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBHEAP - Hàng đợi có độ ưu tiên

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbheap


Cho trước một danh sách rỗng. Người ta xét hai thao tác trên danh sách đó:

Thao tác "+V" (ở đây V là một số tự nhiên <= 1000000000): Nếu danh sách đang có ít hơn 15000 phần tử thì thao tác này bổ sung thêm phần tử V vào danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực.

Thao tác "-": Nếu danh sách đang không rỗng thì thao tác này loại bỏ tất cả các phần tử lớn nhất của danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một thao tác. Thứ tự các thao tác trên các dòng được liệt kê theo đúng thứ tự sẽ thực hiện

Output

Dòng 1: Ghi số lượng những giá trị còn lại trong danh sách.

Các dòng tiếp theo: Liệt kê những giá trị đó theo thứ tự giảm dần, mỗi dòng 1 số

Example

Input:
+1
+3
+2
+3
-
+4
+4
-
+2
+9
+7
+8
-

Output:
4
8 
7 
2 
1 


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Minh Hoàng

hide comments
2021-05-27 18:03:14
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/QBHEAP
2019-07-07 10:57:08
test đúng nhé , test yêu cầu in ra giá trị chứ không phải phần tử
2018-11-18 03:13:24
20 dam AC
2018-01-25 02:17:40

THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/682/qbheap-spoj/

2018-01-08 05:12:35 hồ vãn tuấn
sao lại còn 4 phần tử nhỉ
2018-01-05 00:57:56
ledacthuongvq
2017-12-06 08:28:22
nhật hào sạch
2017-10-27 15:03:51
xem code:
https://vietcodes.github.io/code/96/
2017-08-19 09:05:21 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/qbheap-spoj-hang-doi-co-uu-tien/
2017-03-12 13:08:58
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/682/qbheap-spoj/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.