Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBHEAP - Hàng đợi có độ ưu tiên

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbheap


Cho trước một danh sách rỗng. Người ta xét hai thao tác trên danh sách đó:

Thao tác "+V" (ở đây V là một số tự nhiên <= 1000000000): Nếu danh sách đang có ít hơn 15000 phần tử thì thao tác này bổ sung thêm phần tử V vào danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực.

Thao tác "-": Nếu danh sách đang không rỗng thì thao tác này loại bỏ tất cả các phần tử lớn nhất của danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một thao tác. Thứ tự các thao tác trên các dòng được liệt kê theo đúng thứ tự sẽ thực hiện

Output

Dòng 1: Ghi số lượng những giá trị còn lại trong danh sách.

Các dòng tiếp theo: Liệt kê những giá trị đó theo thứ tự giảm dần, mỗi dòng 1 số

Example

Input:
+1
+3
+2
+3
-
+4
+4
-
+2
+9
+7
+8
-

Output:
4
8 
7 
2 
1 


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Minh Hoàng

hide comments
2017-01-20 15:34:47
nó báo SIGSEGV là sao ạ =.=
2016-11-19 03:04:18 hồ vãn tuấn
không biết đọc đầu vào
2016-10-08 05:54:56
TLE ._.
2016-05-04 04:22:00
1 đấm làm sai :)
2015-11-03 04:19:06 Bùi Minh Tuấn
1 đấm AC :v
2015-04-26 12:12:45 Tenga
đọc đề ức chế vãi =]]
2014-11-12 04:53:27 Change The World
duyệt trâu cũng AC
2014-10-13 12:34:40 Chỉ muốn AC
đề bài đúng nhưng vô cùng ức chế phải khai báo cẩn thận mới AC được :)))))
2014-08-25 10:26:23 Nguyễn Ngọc Công
ế bài này đọc dữ liệu kiểu gì vậy có biết khi nào kết thúc dâu mà nó lại ko phải đọc từ file nữa có ai biết ko
2014-07-23 12:53:40 John and the cows
troll thiệt, maxn=15K làm cứ tưởng có 15K dòng :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.