ORDERSET - Order statistic set

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/orderset


Tập hợp thứ tự

Bạn cần quản lý một tập hợp động các số, hỗ trợ hai thao tác cơ bản:

  • INSERT(S,x): nếu x không thuộc S, thêm x vào S
  • DELETE(S,x): nếu x thuộc S, xóa x khỏi S

và hai loại truy vấn

  • K-TH(S) : trả về số bé thứ k của S
  • COUNT(S,x): đếm số lượng số thuộc S bé hơn x

Dữ liệu

  • Dòng 1: Q (1 ≤ Q ≤ 200000), số thao tác
  • Q dòng sau, đầu mỗi dòng chứa ký tự I, D, K hoặc C cho biết thao tác tương ứng là INSERT, DELETE, K-TH hay COUNT. Tiếp theo là một khoảng trắng và một số nguyên là tham số cho thao tác đó.

Nếu tham số là giá trị x, dữ liệu bảo đảm 0 ≤ |x| ≤ 109. Nếu tham số là chỉ số k, dữ liệu bảo đảm 1 ≤ k ≤ 109.

Kết quả

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả tương ứng trên một dòng. Với truy vấn K-TH, nếu k lớn hơn số phần tử của S, in ra 'invalid'.

Ví dụ

Dữ liệu
8
I -1
I -1
I 2
C 0
K 2
D -1
K 1
K 2

Kết quả
1
2
2
invalid


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-10-28
Thời gian chạy:1.5s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Chess

hide comments
2021-05-27 18:02:49
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/ORDERSET
2020-03-29 16:56:20
treap ez
2019-05-04 09:25:50
các bro cho e hỏi là dùng trie tìm số bé thứ k kiểu gì ạ :((
2018-09-24 03:27:08


Last edit: 2018-09-24 03:27:59
2017-08-21 10:17:33 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/orderset-spoj-order-statistic-set/
2017-03-29 18:44:50 Nặc Danh
Dùng trie cũng AC ngay phát đầu
độ phức tạp bằng đúng 16*Q

Last edit: 2017-03-29 18:46:27
2016-12-17 04:48:41 THK6
BIT + Binary Search on BIT
2016-08-19 16:56:39
order_set zZ code < 40 dòng
2015-12-15 12:00:23 Hacking to the Gate
BIT & chặt nhị phân trên BIT
2015-02-13 02:08:57 *
IT tổng hoặc splay tree
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.