ORDERSET - Order statistic set

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/orderset


Tập hợp thứ tự

Bạn cần quản lý một tập hợp động các số, hỗ trợ hai thao tác cơ bản:

  • INSERT(S,x): nếu x không thuộc S, thêm x vào S
  • DELETE(S,x): nếu x thuộc S, xóa x khỏi S

và hai loại truy vấn

  • K-TH(S) : trả về số bé thứ k của S
  • COUNT(S,x): đếm số lượng số thuộc S bé hơn x

Dữ liệu

  • Dòng 1: Q (1 ≤ Q ≤ 200000), số thao tác
  • Q dòng sau, đầu mỗi dòng chứa ký tự I, D, K hoặc C cho biết thao tác tương ứng là INSERT, DELETE, K-TH hay COUNT. Tiếp theo là một khoảng trắng và một số nguyên là tham số cho thao tác đó.

Nếu tham số là giá trị x, dữ liệu bảo đảm 0 ≤ |x| ≤ 109. Nếu tham số là chỉ số k, dữ liệu bảo đảm 1 ≤ k ≤ 109.

Kết quả

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả tương ứng trên một dòng. Với truy vấn K-TH, nếu k lớn hơn số phần tử của S, in ra 'invalid'.

Ví dụ

Dữ liệu
8
I -1
I -1
I 2
C 0
K 2
D -1
K 1
K 2

Kết quả
1
2
2
invalid


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-10-28
Thời gian chạy:1.5s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Chess

hide comments
2014-11-04 18:02:44 [$Zeus$]
Time 2s : O(QlogQ) mà TLE là thế nào ???

Last edit: 2014-11-04 18:03:49
2014-08-10 08:50:38 White Shadow
hay
2013-11-11 16:21:51 warriors
Hay đó
2011-11-17 13:32:06 trandatbav
khó hiểu, mình sinh test max rồi mà tle là thế nào
2011-08-15 15:18:27 Tmbao
Bài này số bé thứ nhất dễ bị hiểu nhầm là số lớn nhất :|
2011-07-28 08:47:58 thphong
[deleted]

Last edit: 2011-07-28 09:10:07
2011-05-08 08:53:20 Cao Viên Viên
Cho em test 7 cái :|

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.