NKTEAM - Team Selection

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkteam


Các trưởng đoàn đội tuyển tin học vùng Balkan muốn chọn ra những thí sinh mạnh nhất trong khu vực từ N thí sinh (3 ≤ N ≤ 100000). Các trưởng đoàn tổ chức 3 kỳ thi, mỗi thí sinh sẽ tham dự cả 3. Biết rằng không có 2 thí sinh nào có cùng điểm số trong mỗi kỳ thi. Ta nói thí sinh A giỏi hơn thí sinh B nếu A được xếp hạng trước B trong cả 3 kỳ thi. Một thí sinh A được gọi là xuất sắc nếu như không có thí sinh nào giỏi hơn A.

Yêu cầu: Hãy giúp các trưởng đoàn đếm số thí sinh xuất sắc.

Dữ liệu vào

  • Dòng thứ nhất chứa 1 số nguyên dương N.
  • 3 dòng sau, mỗi dòng chứa N số nguyên dương cách nhau bởi khoảng trắng, là chỉ số của các thí sinh theo thứ tự xếp hạng từ cao đến thấp của kỳ thi tương ứng.

Kết qủa

Gồm 1 số nguyên duy nhất cho biết số thí sinh xuất sắc.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
3 
2 3 1
3 1 2
1 2 3

Kết qủa
3

Không có thí sinh nào giỏi hơn thí sinh khác nên cả 3 thí sinh đều xuất sắc.

Dữ liệu mẫu
10 
2 5 3 8 10 7 1 6 9 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 8 7 10 5 4 1 2 6 9

Kết qủa
4

Thí sinh 1, 2, 3, 5 là những thí sinh xuất sắc.


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Balkan OI 2004

hide comments
2021-05-27 18:03:08
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/NKTEAM
2020-03-27 19:25:40
bài hay
2020-03-27 11:57:02
đề tiếng anh bảo giới hạn 500000 mà sang vietnam thì chuyển thành 100000 :v
2018-06-28 16:09:12
đề troll vãi, không có thí sinh nào giỏi hơn A không đồng nghĩa A là 1 trong số những thí sinh giỏi nhất, ở ví dụ 2 5 có lớn hơn 4 đâu :)))
2018-01-03 10:57:48
giải thích đề hộ. không hiểu
2017-08-22 20:10:57 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/nkteam-spoj-team-selection/
2016-12-06 02:23:35
đã dùng IT nlogn k hiểu sao vẫn cứ 54.55
2016-07-14 09:01:44
Yeah! Phấn khích vlù
2016-07-11 16:49:00 noname00.pas
Oạch, "là chỉ số của các thí sinh ...", cứ tưởng điểm :D

Last edit: 2016-07-11 17:11:42
2016-05-29 17:02:30
Trâu 90.91 =))

Last edit: 2016-07-13 11:52:17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.