NKTEAM - Team Selection

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkteam


Các trưởng đoàn đội tuyển tin học vùng Balkan muốn chọn ra những thí sinh mạnh nhất trong khu vực từ N thí sinh (3 ≤ N ≤ 100000). Các trưởng đoàn tổ chức 3 kỳ thi, mỗi thí sinh sẽ tham dự cả 3. Biết rằng không có 2 thí sinh nào có cùng điểm số trong mỗi kỳ thi. Ta nói thí sinh A giỏi hơn thí sinh B nếu A được xếp hạng trước B trong cả 3 kỳ thi. Một thí sinh A được gọi là xuất sắc nếu như không có thí sinh nào giỏi hơn A.

Yêu cầu: Hãy giúp các trưởng đoàn đếm số thí sinh xuất sắc.

Dữ liệu vào

  • Dòng thứ nhất chứa 1 số nguyên dương N.
  • 3 dòng sau, mỗi dòng chứa N số nguyên dương cách nhau bởi khoảng trắng, là chỉ số của các thí sinh theo thứ tự xếp hạng từ cao đến thấp của kỳ thi tương ứng.

Kết qủa

Gồm 1 số nguyên duy nhất cho biết số thí sinh xuất sắc.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
3 
2 3 1
3 1 2
1 2 3

Kết qủa
3

Không có thí sinh nào giỏi hơn thí sinh khác nên cả 3 thí sinh đều xuất sắc.

Dữ liệu mẫu
10 
2 5 3 8 10 7 1 6 9 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 8 7 10 5 4 1 2 6 9

Kết qủa
4

Thí sinh 1, 2, 3, 5 là những thí sinh xuất sắc.


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Balkan OI 2004

hide comments
2015-09-12 17:49:31
n^3 27.27 @@ de nghi k duyet trau @@
2015-09-11 14:48:00 Prismatic
vãi thật, đọc thiếu "chỉ số của các thí sinh theo thứ tự xếp hạng từ cao đến thấp" làm hại 9.09 hoài @@
2015-07-06 12:01:05 there's no salvation for me...
n^2 AC chuẩn
2015-07-06 11:15:18 [Nghien] Le Long
IT nlogn là ac :v
2014-12-28 17:54:28 Phan Minh Dương
đọc đề 10 lần mới hiều. code 5 lần mới AC
2014-12-06 17:02:13 Ðức Anh
Bài này có thể giải bằng BIT :D
2014-11-30 15:26:50 Sue
ban đầu đọc ko kỹ đề :v lúc sau đọc lại thấy ngỡ ngàng :v

Last edit: 2014-11-30 15:46:55
2014-11-16 14:30:02 livw
QHĐ chuẩn
2014-11-02 14:42:41 L K L
Đức Linh : thím ko hiểu đề bài r
2014-10-07 13:16:27 Nguyễn Ðức Linh
test hại não
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.