NKTEAM - Team Selection

The Interpeninsular Olympiad in Informatics is coming and the leaders of the Balkan Peninsula Team have to choose the best contestants on the Balkans. Fortunately, the leaders could choose the members of the team among N very good contestants, numbered from 1 to N (3 ≤ N ≤ 500000). In order to select the best contestants the leaders organized three competitions. Each of the N contestants took part in all three competitions and there were no two contestants with equal results on any of the competitions. We say that contestant А is better than another contestant В when А is ranked before В in all of the competitions. A contestant A is said to be excellent if no other contestant is better than A. The leaders of the Balkan Peninsula Team would like to know the number of excellent contestants.

Write a program, which for given N and the three competitions results, computes the number of excellent contestants.

Input

The input data are given as four lines. The first line contains the number N. The next three lines show the rankings for the three competitions. Each of these lines contains the identification numbers of the contestants, separated by single spaces, in the order of their ranking from first to last place.

Output

The output should contain one line with a single number written on it: the number of the excellent.

Example

Input
3 
2 3 1
3 1 2
1 2 3

Output
3

Note: No contestant is better than any other contestant, hence all three are excellent.

Input
10 
2 5 3 8 10 7 1 6 9 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 8 7 10 5 4 1 2 6 9

Output
4

Note: The excellent contestants are those numbered with 1, 2, 3 and 5.


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Balkan OI 2004

hide comments
2021-05-27 18:03:08
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/NKTEAM
2020-03-27 19:25:40
bài hay
2020-03-27 11:57:02
đề tiếng anh bảo giới hạn 500000 mà sang vietnam thì chuyển thành 100000 :v
2018-06-28 16:09:12
đề troll vãi, không có thí sinh nào giỏi hơn A không đồng nghĩa A là 1 trong số những thí sinh giỏi nhất, ở ví dụ 2 5 có lớn hơn 4 đâu :)))
2018-01-03 10:57:48
giải thích đề hộ. không hiểu
2017-08-22 20:10:57 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/nkteam-spoj-team-selection/
2016-12-06 02:23:35
đã dùng IT nlogn k hiểu sao vẫn cứ 54.55
2016-07-14 09:01:44
Yeah! Phấn khích vlù
2016-07-11 16:49:00 noname00.pas
Oạch, "là chỉ số của các thí sinh ...", cứ tưởng điểm :D

Last edit: 2016-07-11 17:11:42
2016-05-29 17:02:30
Trâu 90.91 =))

Last edit: 2016-07-13 11:52:17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.