Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKSTEP - Chuyển

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274825/problem/S

Xét việc di chuyển từ điểm nguyên này đến điểm nguyên khác trên đường thẳng theo qui tắc sau:

  • Bắt đầu từ điểm có tọa độ nguyên.
  • Từ điểm hiện tại với bước đi không âm, độ dài bằng bước đi trước hoặc hơn kém 1 đơn vị.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên x và y (0≤ x, y≤ 231). Hãy xác định số bước đi tối thiểu đi từ x đến y với bước đi ban đầu và bước đi cuối cùng đều có độ dài 1.

Ví dụ, với x = 45, y = 50 số bước đi tối thiểu là 4:

45 → 46 → 48 → 49 → 50

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số lượng test.
  • T dòng sau, mỗi dòng chứa 2 số nguyên x, y.

Kết quả

Đưa ra kết quả mỗi test trên 1 dòng.

Ví dụ

Dữ liệu:
3
45 48
45 49
45 50

Kết qủa
3
3
4

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2010-08-03 16:06:09 Tùng Py
Ko có giới hạn cảu T sao???
2010-07-04 04:28:14 Võ Quang Hòa
x đến y hay y đến x thì cũng như nhau cả mà
2010-06-13 07:47:03 何琢言
Từ x đến y hoặc từ y đến x, đề nói không rõ ràng :(
2010-06-05 12:38:12 ngừng code
cuoi cung thi cung AC :D
thank to tuananh9x( nhoc_tin )
2010-03-19 14:39:14 lee
di khong am la di lui phai khong nhi
2009-08-24 11:17:13 Le Viet Thanh Long
kho the
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.