Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKSTEP - Chuyển

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274825/problem/S

Xét việc di chuyển từ điểm nguyên này đến điểm nguyên khác trên đường thẳng theo qui tắc sau:

  • Bắt đầu từ điểm có tọa độ nguyên.
  • Từ điểm hiện tại với bước đi không âm, độ dài bằng bước đi trước hoặc hơn kém 1 đơn vị.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên x và y (0≤ x, y≤ 231). Hãy xác định số bước đi tối thiểu đi từ x đến y với bước đi ban đầu và bước đi cuối cùng đều có độ dài 1.

Ví dụ, với x = 45, y = 50 số bước đi tối thiểu là 4:

45 → 46 → 48 → 49 → 50

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số lượng test.
  • T dòng sau, mỗi dòng chứa 2 số nguyên x, y.

Kết quả

Đưa ra kết quả mỗi test trên 1 dòng.

Ví dụ

Dữ liệu:
3
45 48
45 49
45 50

Kết qủa
3
3
4

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2015-07-14 09:23:11 crazy hehe
cho em hỏi...ví dụ như từ 45 đến 55 là đi kiểu nào?? 45-46-48-51-53-54-55 hay 45-46-48-51-54-55?
2015-07-06 14:57:15 lucky++
Thanks Prismatic
2015-04-30 15:16:51 Prismatic
chú ý đề ko nói quan hệ của x,y nhá :)))
Làm hụt ngây lần submit đầu tiên @@
2015-02-17 03:56:13 Bee
"độ dài bằng bước đi trước hoặc hơn kém 1 đơn vị"
" bước đi ban đầu và bước đi cuối cùng đều có độ dài 1"
2014-07-24 11:26:17 Ngọc Chính
nếu từ y đến x thì lấy abs(x-y) cũng ra mà, sao đằng này ko ra o.O
2014-01-27 16:26:45 anonymous
ủa 45 đến 46 rồi 48 rồi 50 luôn chứ ........ độ dài bằng được mà
2013-11-26 09:20:39  
Đề bài hay,đề đơn giản, dễ hiểu :D
2013-07-20 07:54:02 Bitagi97
nhìn cái giới hạn hiểu chút vấn đề rồi :))
2013-07-07 15:09:28 a;slkfjasl;fkj
cung hay :)

Last edit: 2013-07-07 16:24:24
2013-02-05 15:41:57 Lai Manh Tuan
Đề lừa tình.
Thảo nào lúc đầu nộp trên UVa thì AC
Nộp ở đây thì 10 điểm =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.