Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKLETTER - Gửi thư

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkletter


Vị Giám đốc công ty XYZ cần gửi một văn bản quan trọng tới một đối tác của mình. Văn bản là một xâu S các chữ cái la tinh in thường. Để bảo mật nội dung văn bản, ông Giám đốc gửi 2 bức thư. Bức thư thứ nhất là phần đầu Sb của xâu S, bức thư thứ 2 là phần cuối Se của S. Hai bức thư Sb và Se đảm bảo đầy đủ nội dung của S, tuy nhiên có thể một phần cuối của Sb có thể được viết lặp lại trong phần đầu của Se, song số kí tự được viết lặp lại không biết trước.

Ví dụ: với văn bản S=’truongnguyenduquannhat’ tạo ra hai bức thư:

Sb=truongngueNdu
         ngueNduquanNhat=Se=

Sb=’truongnguyendu’ và Se=’nguyenduquannhat’

Yêu cầu: Cho hai xâu Sb và Se, hãy xác định một xâu S có thể là nội dung của bức thư sao cho độ dài của xâu S là ngắn nhất.

Dữ liệu

Dòng đầu chứa xâu Sb, dòng thứ hai chứa xâu Se. Mỗi xâu có độ dài không quá 250.

Kết quả

Ghi ra độ dài của xâu S tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu
truongnguyendu
nguyenduquannhat

Kết quả
22

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2009-01-04
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Sec. 9 Team Selection Test, District I HCMC, 2008

hide comments
2014-11-08 20:48:01 Sơn Tùng M-TP
C11STR2.
2014-09-16 16:47:52 Prismatic
tuy nhiên có thể một phần cuối của Sb có thể được viết lặp lại trong phần đầu của Se :)))
2014-09-11 16:53:29 Trần Công Sơn
ai cho test vs
2014-07-05 17:37:10 Bùi Tiến Lộc
tưởng khó ai dè... :| trang trí râu ria cũng dc 19 dòng
2014-02-21 18:44:53 Toàn
Quan trọng là đọc có đúng không thôi, còn thuật toán trẻ trâu =))
2013-12-28 15:30:16 Prismatic
Làm trâu được 70 =))
2013-12-08 06:19:41 Hồ Tuấn Kiệt
Pascal 18 dòng :v
2013-11-09 14:52:23 Lưu Vịnh


Last edit: 2014-02-19 14:21:27
2013-11-07 09:49:15 Phạm Mạnh Hưng
trong c++ có hàm tìm và tẩy xâu nên bài này đơn giản, đấm phát chết luôn :)
2013-11-06 17:24:11 __FA?
Bạn BTI | Sheath_Knight thân mến!
Mình không biết bài của mình sai ở đâu bạn cho mình xin code của bạn dể mình thkhao nhé.
long.cj8@gmail.com
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.