Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKINV - Dãy nghịch thế

Cho một dãy số a1.. aN. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và au > av. Nhiệm vụ của bạn là đếm số nghịch thế.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương N.
  • N dòng sau mỗi dòng ghi một số ai ( 1 ≤ i ≤ N ).

Kết qủa

Ghi trên một dòng số M duy nhất là số nghịch thế.

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 60000
  • 1 ≤ ai ≤ 60000

Ví dụ

Dữ liệu:
3
3
1
2

Kết qủa
2

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-01-02
Thời gian chạy:0.695s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOICamp Marathon 2005-2006

hide comments
2012-12-17 16:54:54 a;slkfjasl;fkj
time chặt
2012-12-16 06:51:33 Pham Thu Huong
1 vong for la ok roi ak
2012-10-04 15:08:11 a;slkfjasl;fkj
ma cho hoi la cai nay la a[i] la nguyen hay thuc the, hinh nhu la thuc thi phai :D
2012-10-04 15:04:23 a;slkfjasl;fkj
Bai nay hay day :D
2012-09-24 11:10:39 2ez
@đức: chạy test max xem có qua ko.
2012-09-21 04:08:15 Stupider
ai cho mình xin 1 test mà duyệt lại ko qua được được ko :|
2012-07-25 02:04:16 Long
Sao duyệt lại chỉ được 30 thôi
2012-06-14 19:33:51 ndduy1995
ko can BIT, Merge Sort don gian va hay hon :D
2012-04-18 11:09:51 Gầy :))
Bai khung wa ^^? Du lieu lon vay?.
2011-12-01 13:57:30 lol
inteval
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.