Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKINV - Dãy nghịch thế

Cho một dãy số a1.. aN. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và au > av. Nhiệm vụ của bạn là đếm số nghịch thế.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương N.
  • N dòng sau mỗi dòng ghi một số ai ( 1 ≤ i ≤ N ).

Kết qủa

Ghi trên một dòng số M duy nhất là số nghịch thế.

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 60000
  • 1 ≤ ai ≤ 60000

Ví dụ

Dữ liệu:
3
3
1
2

Kết qủa
2

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-01-02
Thời gian chạy:0.695s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOICamp Marathon 2005-2006

hide comments
2015-08-01 11:45:44 N�ng D�n John
bài thứ 2 làm quen với BIT =)))
2015-06-15 05:10:17 Anh Quan
Bài này làm theo ý tưởng của thuật toán merge-sort cũng AC m.n ak!
2015-05-30 10:06:14 [Nghien] Le Long
Duyệt có cận là AC
2015-05-21 17:20:01 Nguyễn Huy Anh
lam hai vong for 30 =)))
2015-01-29 09:14:15 Con Bò Huyền Thoại
tham khảo tại đây: http://dangminhtien.name.vn/blog/2015/01/10/nkinv-day-nghich-the/
2015-01-21 16:27:15 Bee
duyệt trâu 50đ mem
2014-12-26 10:11:34 Trần Thị Thanh Thảo
M3 khùng :))
2014-12-05 16:22:34 Messi_CBH
IT hay Binary Index Tree đều được hết...
2014-10-17 12:24:11 never give up !!


Last edit: 2014-11-19 08:26:43
2014-10-14 09:49:04 Mr Hie
cây Fenwick
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.