Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NK2MFS - Lập lịch trên hai máy

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nk2mfs


Có N chi tiết máy cần được gia công lần lượt trên hai máy A và B. Thời gian gia công chi tiết i trên máy A là ai, thời gian gia công trên máy B là bi.

Yêu cầu: hãy tìm trình tự gia công các chi tiết trên hai máy sao cho việc hoàn thành gia công tất cả các chi tiết là sớm nhất có thể.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 10000).
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương a1, a2… an (1 ≤ ai ≤ 10000)
  • Dòng thứ ba chứa N số nguyên dương b1, b2,… bn (1 ≤ bi ≤ 10000).

Kết quả

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T là thời điểm sớm nhất có thể hoàn thành.
  • Dòng thứa hai chứa N số nguyên cho biết lịch trình gia công các chi tiết máy.

Ví dụ

Dữ liệu:
3
2 3 1
1 2 3

Kết qủa
7
3 2 1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-11-02 10:27:11
hào sạch
2017-08-21 09:05:37 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/nk2mfs-spoj-lap-lich-tren-hai-may/
2016-06-06 15:05:15
vl 2 bài "TWO - Lập lịch trên 2 máy"
2015-06-17 10:31:52 Trần Tuấn Anh
Giả thiếtrằng,
trình tự gia công các chi tiết trên hai máy là như nhau và các chi tiếtđược làm trên máy A
rồi đến máy B
“nội dung được trích dẫn từ 123doc.org - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu Việt Nam” do ad không giải thích rõ nên rễ nhầm lẫn
2015-05-28 06:21:16
ai giải thích hộ em cái đề bài với, tại sao lại ra 7.
2015-01-07 15:47:08 The Flash
sao dùng johnson có 63 à ta ?
2014-09-11 05:54:42 Lee Minh
Ai cho xin đoạn code tính tổng time = C đc k ạk???
2014-09-10 10:13:32 Tuấn IGaMing
1 đấm AC
2014-08-23 17:43:06 Lee Minh
thuật toán jonhson mà sao lại 0test???
2014-07-15 13:48:44 Magellan
bài này ra 7 đúng rồi
1h đầu làm máy a cv3
1h-4h:
máy b làm cv 3;
máy a làm cv 2;
từ 4h - 6h
máy a làm cv1;
máy b làm cv2;
6h-7h: máy b làm cv 1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.