Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NK2MFS - Lập lịch trên hai máy

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nk2mfs


Có N chi tiết máy cần được gia công lần lượt trên hai máy A và B. Thời gian gia công chi tiết i trên máy A là ai, thời gian gia công trên máy B là bi.

Yêu cầu: hãy tìm trình tự gia công các chi tiết trên hai máy sao cho việc hoàn thành gia công tất cả các chi tiết là sớm nhất có thể.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 10000).
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương a1, a2… an (1 ≤ ai ≤ 10000)
  • Dòng thứ ba chứa N số nguyên dương b1, b2,… bn (1 ≤ bi ≤ 10000).

Kết quả

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T là thời điểm sớm nhất có thể hoàn thành.
  • Dòng thứa hai chứa N số nguyên cho biết lịch trình gia công các chi tiết máy.

Ví dụ

Dữ liệu:
3
2 3 1
1 2 3

Kết qủa
7
3 2 1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2014-03-18 09:29:17 rểc gềt kuỗc
tính đi tính lại vẫn ra 6 thui, 7 là tđn
2013-12-03 16:44:36 Le Khac Nam
thực sự thì admin phải giải thích text VD vì đề ra không rõ ràng
2013-08-28 14:02:34 Nguyễn Việt Thắng
so 7 la j the moi nguoi
2013-05-28 07:48:23 [KC]★★★★ - darkmagician
sao lai ra 7 ha may ban????
2012-04-09 06:05:13 Nguyen Thanh Do
minh dung thuat toan johnson dk 72,73
2011-12-25 12:23:35 Cá Liệt
Admin vui lòng kiểm tra lại đáp án giúp tụi em xíu, e gửi lên mà sao toàn 0 không à! thuật toán của Lê Minh Hoàng mà sai sao được!
2011-10-01 16:55:51 Nguyen Dong Duc
mình Johnson mà chỉ được có 63 điểm đang nghi ngờ sự xắp xếp nếu 1 2 công việc có thời gian giống nhau
2011-10-01 16:41:12 ™Việt Cường™ ♂
............

Last edit: 2011-10-01 16:42:42
2011-10-01 16:35:26 ™Việt Cường™ ♂
dùng thuật toán Johnson
2011-10-01 15:01:05 Nguyen Dong Duc
bài này cho thế này thì có nhiều kết quả à
nếu test là
1 1 4
3 3 5
thì thứ tự xuất ra là 1 2 3 hay 2 1 3
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.