Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MCONVOI - Con Voi

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274710/problem/Q
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274505/problem/V

Nhằm mục đích giới thiệu các bạn CON VOI!

Mỗi sáng dậy, voi tập thể dục giảm béo bằng cách nhảy cao. Nó nhảy từ ô (x1, y1) đến ô (x2, y2) với x2 > x1 và y2 > y1. Nó có thể bắt đầu nhảy từ một một vị trí bất kỳ. Tính số bước nhảy tối đa theo quy tắc trên và số cách nhảy khác nhau mà có cùng số bước nhảy tối đa, kết quả là phần dư chia cho 1000000007.

Image and video hosting by TinyPic

Input

Dòng đầu là số vị trí N (1 ≤ N ≤ 300 000), N dòng tiếp theo là tọa độ các vị trí, 0 <=xi,yi<=10^9. Không có 2 tọa độ trùng nhau.

Output

Dòng 1: số bước nhảy nhiều nhất theo quy tắc trên.
Dòng 2: số cách nhảy , lấy dư theo module 1000000007.

Sample

 
input
11
8 6
7 4
5 4
5 1
5 6
6 2
3 2
4 3
4 5
3 5
2 4
output
4
3

input
6
1 3
2 2
3 1
5 3
4 4
3 5
output
2
7

Note: Task SLON - COI 08! Biết cách làm bài này thì có thể làm được thêm 4 bài khác nữa!!!! Solution trên mạng!


Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-03-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 08

hide comments
2016-05-28 04:43:44
Làm xong bài này học được bao nhiêu thứ, hayy
2015-10-14 09:53:17 Prismatic
muôn thuở quên ko mod xuống @@
2015-07-07 18:02:17 there's no salvation for me...
có ai AC đc bằng IT k vậy? e toàn bị tle....
2015-07-07 18:02:17 there's no salvation for me...
có ai AC đc bằng IT k vậy? e toàn bị tle....
2015-06-24 05:46:58
giải thích hộ em text I với :(
2015-02-24 10:14:30 lucky++
Bai hay lam, toi uu thu nhat giong LIS, toi uu thu hai kho hon. O(n.2logn)
2013-06-02 14:02:09 Nguyễn Thành Chinh
An elephant lives by a lake with N plants on the surface. The lake
can be modeled by a coordinate plane, with plants at points with
integer coordinates.
2011-09-21 13:49:27 Hoàng Hà
@Ngọc Anh http://hsin.hr/2008/
Task seniors 17th april
2010-10-19 17:01:16 Nguyễn Ngọc Anh
Trong đề của COI 08 làm gì có bài này nhỉ, PS có nhầm không đây.
2009-07-13 20:41:06
voi con = VOI CONTEST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.