Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LQDDIV - Phân tập

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lqddiv


Cho N người(2≤N≤32) ,mỗi người có một số ai(1 ≤ ai ≤ 109) được gọi là độ tin cậy

Cần phân chia n người này vào 2 tập sao cho:

- Mỗi người thuộc đúng một tập

- Chênh lệch tổng độ tin cậy của 2 phần là bé nhất

Input

Dòng đầu chứa số nguyên N

Dòng tiếp theo chứa N số : số thứ i là độ tin cậy của người thứ i

Output

Ghi ra hai số u và v với u là độ chênh lệch nhỏ nhất và v là số cách phân chia

Example

Input:
5 
1 5 6 7 8 Output: 1 3

Chú thích : Độ chênh lệch ít nhất của 2 phần là 1
Có 3 cách phân chia .3 cách phân chia nhóm 1 là (3,5) ,(1,3,4)
và (1,2,5)
 

Được gửi lên bởi:Trung Hieu
Ngày:2009-07-09
Thời gian chạy:0.109s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2009-07-20 05:02:57 dhkhtn
hai cach phan chia S1,S2 va S2,S1 chi dem la 1 lan
2009-07-09 15:59:04 Cảnh Toàn Nguyễn
có thuật toán (2^(n/2))*(n/2) , ko phụ thuộc vào a[i] ^^
Edit: Dung post thuat toan voi, de moi nguoi con suy nghi (khanhptnk)

Last edit: 2009-07-09 16:35:07
2009-07-09 15:45:58 If you still...
đề nghị ps ko thay đổi đề bài nha. ko tăng kích thước lên, để đàn em có thể ac được
2009-07-09 15:28:32 Phạm Quang Vũ
Bài này có thể làm với a[i] <= 10^9, thậm chí a[i] là số thực :D


Last edit: 2009-07-10 06:38:33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.