Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LQDDIV - Phân tập

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lqddiv


Cho N người(2≤N≤32) ,mỗi người có một số ai(1 ≤ ai ≤ 109) được gọi là độ tin cậy

Cần phân chia n người này vào 2 tập sao cho:

- Mỗi người thuộc đúng một tập

- Chênh lệch tổng độ tin cậy của 2 phần là bé nhất

Input

Dòng đầu chứa số nguyên N

Dòng tiếp theo chứa N số : số thứ i là độ tin cậy của người thứ i

Output

Ghi ra hai số u và v với u là độ chênh lệch nhỏ nhất và v là số cách phân chia

Example

Input:
5 
1 5 6 7 8 Output: 1 3

Chú thích : Độ chênh lệch ít nhất của 2 phần là 1
Có 3 cách phân chia .3 cách phân chia nhóm 1 là (3,5) ,(1,3,4)
và (1,2,5)
 

Được gửi lên bởi:Trung Hieu
Ngày:2009-07-09
Thời gian chạy:0.109s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2014-07-29 17:00:10 Thành Nhân
ai có code bài này gửi qua letuthanhnhannk92@gmail.com cho em xem với
2014-06-29 11:10:54 ờ -_-
AC :v

Last edit: 2014-07-10 14:27:18
2014-06-01 04:28:36 Kraken
hell yeah! acc rồi :)), toàn sai linh tinh @@!
2014-06-01 03:27:10 Kraken
làm tn nhỉ?
2014-05-28 15:16:50 Lollipop
chém gió =)) Wolfram =))
2014-05-28 15:01:18 Thanga2pbc
1 phát AC @@
2014-05-01 17:15:31 Nguyễn Xuân Việt Tân
Bài này dùng bit masking là ra
2014-04-28 15:19:21 John and the cows
mọi người cho mình hỏi theo test đề bài, nếu để 2,5 ở nhóm 1 và 1 3 4 ở nhóm 2 thì vẫn dc thêm 1 trường hợp nữa mà ????
2014-01-31 08:14:51 Ellie And Joel
dùng quay lui chắc ổn.
2009-10-30 03:14:00 that bai
thuật toán chắc giống bài VECTOR :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.