Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LQDDIV - Phân tập

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lqddiv


Cho N người(2≤N≤32) ,mỗi người có một số ai(1 ≤ ai ≤ 109) được gọi là độ tin cậy

Cần phân chia n người này vào 2 tập sao cho:

- Mỗi người thuộc đúng một tập

- Chênh lệch tổng độ tin cậy của 2 phần là bé nhất

Input

Dòng đầu chứa số nguyên N

Dòng tiếp theo chứa N số : số thứ i là độ tin cậy của người thứ i

Output

Ghi ra hai số u và v với u là độ chênh lệch nhỏ nhất và v là số cách phân chia

Example

Input:
5 
1 5 6 7 8 Output: 1 3

Chú thích : Độ chênh lệch ít nhất của 2 phần là 1
Có 3 cách phân chia .3 cách phân chia nhóm 1 là (3,5) ,(1,3,4)
và (1,2,5)
 

Được gửi lên bởi:Trung Hieu
Ngày:2009-07-09
Thời gian chạy:0.109s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-10-27 09:50:34
chào Điện
2017-10-03 10:43:09
chú ý tập 1 có thể có nhiều phần tử = nhau
2017-09-08 20:10:06
Các bạn hãy cẩn thận với trường hợp độ chênh lệch = 0
2017-03-09 18:56:25
thua rồi ai cho link đi :(
2017-03-09 18:56:13
thua rồi ai cho link đi :(
2016-12-12 03:16:24
Trau cung AC
2016-05-05 09:27:45
yeah đã AC
2016-03-09 03:54:56
Toàn sai linh tinh mất nguyên ngày sumbit, vãi thật -_-
2016-02-18 03:20:52
Duyệt trâu cũng AC :v
2015-06-29 04:29:30 Do Hong Huan
Bài này dùng DFS là AC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.