Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COUNTCBG - COUNT N

Với 1 số tự nhiên N(1<= N <= 10^9) ta có thể phân tích nó thành tổng của một số số tự nhiên liên tiếp( tất nhiên những số này phải nhỏ hơn N). Ví dụ với N = 5 ta có duy nhất 1 cách phân tích là 5 = 2+3. Bài toán đặt ra là cho số tự nhiên N, hãy cho biết có bao nhiêu cách phân tích số tự nhiên N thành tổng của các số tự nhiên liên tiếp.

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên N. (Giới hạn : số dòng <= 100)

Output

Mỗi dòng ghi một số nguyên là số cách phân tích số N đọc được ở dòng tương ứng trong input.

Ví dụ

Input:
12
5
4
13
45
100
234
3
175

Output:
1
1
0
1
5
2
5
1
5

Được gửi lên bởi:Nguyễn Tuấn Việt Sơn
Ngày:2009-01-27
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2010-05-30 13:18:46 ngừng code
bai nay ko' luc doc input
2010-03-02 07:35:49 Tran Manh Chanh Quan
không chơi số 0 bạn ơi.
2010-01-01 08:37:17 Le Viet Thanh Long
Input dừng lại thế nào :-??
2009-09-06 18:02:13 Ðậu Duy Khánh
Đọc trong DevC++ thế nào bi h :((
2009-06-13 04:40:52
Cho mình thắc mắc 1 chút:
3 = 1 + 2;
3 = 0 + 1 + 2;
>> ra 2 cách chứ nhỉ :|
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.