Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COUNTCBG - COUNT N

Với 1 số tự nhiên N(1<= N <= 10^9) ta có thể phân tích nó thành tổng của một số số tự nhiên liên tiếp( tất nhiên những số này phải nhỏ hơn N). Ví dụ với N = 5 ta có duy nhất 1 cách phân tích là 5 = 2+3. Bài toán đặt ra là cho số tự nhiên N, hãy cho biết có bao nhiêu cách phân tích số tự nhiên N thành tổng của các số tự nhiên liên tiếp.

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên N. (Giới hạn : số dòng <= 100)

Output

Mỗi dòng ghi một số nguyên là số cách phân tích số N đọc được ở dòng tương ứng trong input.

Ví dụ

Input:
12
5
4
13
45
100
234
3
175

Output:
1
1
0
1
5
2
5
1
5

Được gửi lên bởi:Nguyễn Tuấn Việt Sơn
Ngày:2009-01-27
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2014-07-21 16:07:31 [$Zeus$]
dùng công thức toán các bác ạ.
2014-06-13 16:25:56 Spread


Last edit: 2014-06-13 16:26:53
2014-06-13 16:04:58 Huỳnh Ngọc Ðỉnh
@@


Last edit: 2014-06-13 16:39:02
2014-05-25 18:32:04 Thần Ðồng Mẫu Giáo
chia hết cho bao nhiêu số lẻ lớn hơn 2 và bé hơn nó? :D

Last edit: 2014-05-25 18:36:20
2014-05-23 18:25:25 Nguyễn Minh Nhựt
time chặt quá, chạy O(n) không nổi hic
2014-03-24 10:11:52 =CHT= Nam sinh không khoe gấu
k phân tích được nếu n có dạng 2^x (x E N*)
2014-02-09 15:41:41 ấu cầy
ai cho test cái
2014-02-06 16:22:39 Lollipop
1 đấm AC
2013-11-02 16:49:24 __FA?
Vao ra file the nao the moi nguoi minh khong biet cach nhap va xuat nhu the nao
cu the minh de nhu the nay:
ifstream fi(""); the co duoc khong hay la sao, moi nguoi giup minh voi
2013-06-06 03:32:47 CQT SKELETON
12=3+4+5
Đâu nhất thiết phải là 2 số. (0_0)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.