Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Mỏ vàng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
155 635 597 0 34 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-08-11 02:45:42 Thương 100 2.94 10M

C++

4.3.2

2 2014-08-11 04:52:11 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 3.01 4.0M

C++

4.3.2

3 2014-08-11 06:14:57 JATC 100 2.56 8.5M

PAS-FPC

4 2014-08-11 07:00:19 Moriarty 100 3.86 4.6M

CPP

5 2014-08-11 07:52:36 Nguyễn Thanh Hoàng 100 0.18 4.2M

C++

4.3.2

6 2014-08-11 08:20:07 Brave 100 6.78 3.4M

CPP

7 2014-08-11 09:18:40 Giraffe 100 0.09 2.2M

PAS-FPC

8 2014-08-11 10:48:52 ... 100 4.33 4.1M

PAS-FPC

9 2014-08-11 11:02:34 Hung Phung 100 0.36 4.2M

C++

4.3.2

10 2014-08-11 12:06:38 Bugs can be everywhere 100 0.13 3.2M

PAS-FPC

11 2014-08-11 16:04:56 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 2.09 45M

C++

4.3.2

12 2014-08-11 19:10:36 Normal Skills 100 3.26 5.1M

CPP

13 2014-08-12 06:13:59 JATC 100 0.07 5.8M

CPP

14 2014-08-12 07:44:29 chicken_bare 100 6.52 4.2M

C++

4.3.2

15 2014-08-12 08:02:08 MinhThao 100 0.06 49M

C++

4.3.2

16 2014-08-12 10:19:27 Bugs can be everywhere 100 0.04 5.7M

C++

4.3.2

17 2014-08-12 11:22:43 FL 100 9.18 4.5M

C++

4.3.2

18 2014-08-12 16:26:37 Trần Mạnh Chánh Quân 100 0.07 3.6M

C++

4.3.2

19 2014-08-12 16:31:36 Đào Phan Khải 100 4.00 69M

PAS-FPC

20 2014-08-12 17:56:17 Northern Beggar 100 0.12 4.2M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.