Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Kỷ lục ðổ DOMINO Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
59 266 257 0 9 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-08-16 15:08:38 kunn 100 10.64 95M

PAS-FPC

2 2011-08-22 18:35:38 Nguyễn Quang Anh 100 7.80 11M

PAS-FPC

3 2011-08-25 15:24:13 TuT ^^ 100 8.87 82M

PAS-FPC

4 2011-08-27 11:01:32 7 100 11.18 73M

PAS-FPC

5 2011-08-27 15:24:43 Tran Dang Tuan Anh 100 7.90 75M

C++

4.3.2

6 2011-08-27 15:48:44 acer 100 12.54 88M

PAS-FPC

7 2011-08-27 17:02:26 Mr.Cold 100 11.60 78M

PAS-FPC

8 2011-08-27 17:22:55 Aselia 100 12.03 82M

PAS-FPC

9 2011-09-01 09:32:39 Igneel Dragon 100 8.99 109M

PAS-FPC

10 2011-09-13 18:41:04 ɐoɥuɐʌ 100 8.61 16M

CPP

11 2011-09-13 18:45:03 ɐoɥuɐʌ 100 7.77 16M

C++

4.3.2

12 2012-04-21 07:13:32 Nguyên 100 4.47 67M

C++

4.3.2

13 2012-10-06 08:30:36 MinhThao 100 7.09 73M

PAS-FPC

14 2012-10-26 18:03:26 Vi Tiểu Bảo 100 9.71 69M

PAS-FPC

15 2012-12-23 20:12:03 Phí Phương Anh 100 9.08 69M

PAS-FPC

16 2012-12-25 08:12:26 Nguyễn Tiến Dương 100 9.24 69M

PAS-FPC

17 2013-01-31 05:45:59 Nguyen Van Thang 100 11.65 78M

PAS-FPC

18 2013-04-02 17:39:46 con_nha_ngheo 100 6.20 81M

PAS-FPC

19 2013-06-03 05:58:40 International master 100 11.21 89M

C++

4.3.2

20 2013-07-10 21:35:15 RR 100 9.97 71M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.