Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Brainfck Chữ d Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1354 2239 2058 0 179 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-04-20 05:54:19 Duc 100 0.00 1.5M

BF

2 2008-04-21 18:33:16 Thủy Tiên 100 0.00 1.5M

BF

3 2008-05-07 04:53:55 Fudan University Problem Setters 100 0.00 1.5M

BF

4 2008-07-05 16:34:31 Ngô Phan Gia Bảo Chí - COMING BACK 100 0.00 1.5M

BF

5 2008-07-07 17:20:42 ConanKudo 100 0.00 1.5M

BF

6 2008-07-07 18:02:33 RR 100 0.00 1.5M

BF

7 2008-07-07 18:50:51 Sun Prince 100 0.00 1.5M

BF

8 2008-07-07 19:00:54 neo 100 0.00 1.5M

BF

9 2008-07-07 19:18:26 saodem74 100 0.00 1.5M

BF

10 2008-07-07 20:26:50 bnta2 100 0.00 1.5M

BF

11 2008-07-08 04:27:52 Peral 100 0.00 1.5M

BF

12 2008-07-08 11:48:14 leeyun 100 0.00 1.5M

BF

13 2008-07-08 15:53:07 gxkrcmk 100 0.00 1.5M

BF

14 2008-07-08 19:08:24 Tớ iu Bê Béo nắm 100 0.00 1.4M

BF

15 2008-07-08 19:21:43 Phong 100 0.00 1.4M

BF

16 2008-07-08 19:30:25 Mr.Hehe is siro391992 100 0.00 1.5M

BF

17 2008-07-09 01:20:22 CAt Anh 100 0.00 1.5M

BF

18 2008-07-09 04:50:25 PNL 100 0.00 1.5M

BF

19 2008-07-09 11:07:17 Phan Công Minh 100 0.00 1.5M

BF

20 2008-07-09 14:53:35 QR 100 0.00 1.5M

BF

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.