Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Hai thao tác trên chuỗi Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
177 558 534 0 24 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-08-11 00:47:54 Robert Gerbicz 100 1.16 2.8M

C

2 2008-08-12 03:54:29 Kaiel 100 0.48 1.7M

PAS-FPC

3 2008-08-12 15:05:48 Thủy Tiên 100 0.39 4.5M

PAS-FPC

4 2008-08-17 18:37:03 Gothdn 100 0.35 1.4M

PAS-FPC

5 2008-08-22 04:56:04 ConanKudo 100 0.36 5.6M

PAS-FPC

6 2008-11-11 17:22:18 Phong 100 0.35 7.0M

PAS-FPC

7 2009-02-28 14:28:42 RR 100 0.23 3.6M

PAS-FPC

8 2009-12-22 15:34:31 Tue Le 100 2.41 5.3M

PAS-FPC

9 2009-12-31 09:56:11 Phạm Thanh Tùng 100 5.23 2.8M

PAS-FPC

10 2010-02-08 09:10:21 Voyage 100 1.53 8.4M

PAS-FPC

11 2010-02-08 10:39:30 Saturn 100 0.13 1.6M

PAS-FPC

12 2010-10-13 16:51:20 Chaos Sorcerer 100 4.93 5.3M

PAS-FPC

13 2011-01-30 10:50:47 Thanh Nguyen 100 0.16 5.5M

PAS-FPC

14 2011-04-07 05:36:14 Hy Trường Sơn 100 3.82 16M

C++

4.3.2

15 2012-04-16 05:52:59 Nguyễn Mai Lan 100 0.35 9.5M

C++

4.3.2

16 2012-04-24 07:29:07 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.58 5.4M

C++

4.3.2

17 2012-05-19 05:31:09 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 2.26 7.5M

CPP

18 2012-07-14 10:40:36 TLMN 100 0.57 3.4M

C++

4.3.2

19 2012-11-21 04:30:55 VDQD 100 2.58 4.8M

C++

4.3.2

20 2013-01-29 17:55:44 maradona 100 0.74 4.8M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.