Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Nuga chia kẹo Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
83 285 269 0 16 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2009-08-02 05:18:26 ConanKudo 100 0.34 1.5M

PAS-FPC

2 2009-08-02 05:33:19 Trung Hieu 100 0.23 1.3M

PAS-FPC

3 2009-08-02 06:12:29 100 0.40 1.5M

PAS-FPC

4 2009-08-02 09:25:52 Voyage 100 0.16 1.3M

PAS-FPC

5 2009-08-02 10:09:49 Tue Le 100 0.14 704k

PAS-FPC

6 2009-08-02 11:28:01 Robert Gerbicz 100 2.33 2.5M

CPP

7 2009-08-14 15:09:35 ngockingspeed 100 0.15 536k

PAS-FPC

8 2009-09-20 17:52:57 RR 100 0.04 360k

PAS-FPC

9 2010-06-01 05:20:35 AndyHo 100 0.05 208k

PAS-FPC

10 2011-01-21 14:51:00 The Trung Nguyen 100 0.17 1.0M

PAS-FPC

11 2011-08-04 09:05:52 Cao Viên Viên 100 0.70 560k

PAS-FPC

12 2011-08-19 12:14:37 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.16 2.6M

CPP

13 2011-09-01 11:24:33 Thanh Nguyen 100 0.54 484k

PAS-FPC

14 2011-12-27 10:55:21 Nguyên 100 2.62 2.6M

C++

4.3.2

15 2012-04-11 19:24:23 Nguyễn Mai Lan 100 1.04 2.6M

C++

4.3.2

16 2013-09-24 18:15:56 vietdoan 100 0.18 236k

PAS-FPC

17 2013-09-27 05:39:08 Anh chỉ yêu mình em ....LTKC 100 0.61 404k

PAS-FPC

18 2014-02-25 16:58:14 Mew. 100 0.05 400k

PAS-FPC

19 2014-07-28 07:49:53 ɐoɥuɐʌ 100 0.61 12M

C++

4.3.2

20 2014-07-28 18:48:11 ‍Lien 100 1.96 2.9M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.