Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Lập lịch giảm thiểu trễ hạn Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
665 3048 2737 0 194 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-05-01 04:30:13 bnta2 100 0.00 2.2M

PAS-FPC

2 2008-05-01 11:34:41 Khúc Anh Tuấn 100 0.00 3.9M

CPP

3 2008-05-15 03:31:46 special_one 100 0.00 4.4M

CPP

4 2008-06-17 11:56:15 khanhptnk 100 0.00 2.9M

PAS-FPC

5 2008-07-26 23:37:19 N 100 0.00 5.0M

CPP

6 2008-08-18 17:32:41 Nguyễn Tuấn Việt Sơn 100 0.00 1.8M

PAS-FPC

7 2008-09-18 18:44:49 Sun Prince 100 0.00 2.5M

PAS-FPC

8 2008-10-02 14:54:16 leeyun 100 0.00 2.2M

PAS-FPC

9 2008-10-15 15:59:15 Arthas Menethil 100 0.00 2.5M

PAS-FPC

10 2008-10-21 14:23:16 Lê Thị Thúy 100 0.00 2.8M

PAS-FPC

11 2008-11-07 13:39:42 heochuot 100 0.00 2.6M

PAS-FPC

12 2008-11-14 19:03:54 Nghia Nguyen Hoang 100 0.00 2.8M

PAS-FPC

13 2008-11-14 19:28:48 Sang Siêu nhân Ly ^_^ 100 0.00 4.8M

CPP

14 2008-11-16 17:56:35 Gà ! ! ! 100 0.00 2.8M

PAS-FPC

15 2008-11-22 07:56:53 Silver arrow 100 0.00 2.5M

PAS-FPC

16 2008-11-23 03:03:55 quarterss 100 0.00 2.9M

PAS-FPC

17 2008-11-24 15:24:02 DatFTU 100 0.00 2.4M

PAS-FPC

18 2008-11-24 16:29:20 Trần Bảo Lộc 100 0.00 2.4M

PAS-FPC

19 2008-12-18 20:09:29 Fernando Torres 100 0.00 2.2M

PAS-FPC

20 2008-12-28 10:58:47 Nguyễn Mai Lan 100 0.00 4.5M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.