Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Distance Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
99 393 341 0 52 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-04-04 07:17:32 Jimmy 100 0.49 219M

JAVA

2 2011-04-16 17:18:54 RR 100 0.65 1399M

JAVA

3 2022-10-18 09:11:38 n31h08m2003 100 0.05 5.4M

CPP

4 2008-01-18 11:32:44 Nguyễn Ngọc Anh 80 0.00 500k

PAS-FPC

5 2008-01-19 11:14:32 Phạm Hoàng Vũ 80 0.00 500k

PAS-FPC

6 2008-01-19 18:25:40 ConanKudo 80 0.00 500k

PAS-FPC

7 2008-01-22 05:01:50 NAEBOLO 80 0.00 500k

PAS-FPC

8 2008-01-22 14:12:27 Nghia Nguyen Hoang 80 0.00 500k

PAS-FPC

9 2008-01-24 15:28:20 Thủy Tiên 80 0.00 504k

PAS-FPC

10 2008-01-24 16:00:29 Kaiel 80 0.00 500k

PAS-FPC

11 2008-03-17 06:07:07 Bare & Simple 80 0.00 500k

PAS-FPC

12 2008-05-10 17:12:09 Chester Bennington 80 0.00 500k

PAS-FPC

13 2008-10-22 16:13:44 chii68 80 0.00 500k

PAS-FPC

14 2009-03-01 04:06:25 Tống Anh Tuấn 60 0.00 244k

PAS-FPC

15 2009-06-07 11:22:14 Trần Bảo Lộc 60 0.00 244k

PAS-FPC

16 2012-05-05 17:46:57 Trần Hồng Lân 60 0.00 244k

PAS-FPC

17 2015-02-17 12:51:49 Phan Nhat Khang 60 0.00 3.0M

CPP

18 2011-09-02 17:24:03 shiina 50 0.00 216k

PAS-FPC

19 2008-01-20 15:22:17 Phan Công Minh 30 0.00 496k

PAS-FPC

20 2008-03-17 07:26:44 Lê Thị Thúy 30 0.13 48M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.