Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Chỉnh sửa ảnh Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
150 757 735 0 22 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-12-30 19:44:04 MinhThao 100 0.24 540k

PAS-FPC

2 2011-12-30 19:44:41 xx4m 100 40.96 26M

PAS-FPC

3 2011-12-30 20:12:20 Nguyên 100 20.63 5.2M

C++

4.3.2

4 2011-12-31 00:46:21 Rain 100 36.26 25M

PAS-FPC

5 2011-12-31 06:18:33 . 100 39.13 432k

PAS-FPC

6 2011-12-31 06:57:41 DuyBao 100 0.64 264k

PAS-FPC

7 2011-12-31 10:19:30 Tmbao 100 0.23 432k

PAS-FPC

8 2011-12-31 10:30:17 TLMN 100 0.20 456k

PAS-FPC

9 2011-12-31 10:32:35 Cao Viên Viên 100 0.63 400k

PAS-FPC

10 2011-12-31 10:35:34 Thanh Nguyen 100 0.20 460k

PAS-FPC

11 2011-12-31 14:08:57 VDQD 100 22.37 2.7M

C++

4.3.2

12 2011-12-31 17:21:20 Nova 100 35.60 444k

PAS-FPC

13 2012-01-01 05:23:42 con_nha_ngheo 100 26.10 428k

PAS-FPC

14 2012-01-01 06:07:30 kunn 100 0.23 2.7M

C++

4.3.2

15 2012-01-01 07:47:00 King siêu kul 100 1.87 268k

PAS-FPC

16 2012-01-01 08:22:19 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 28.77 2.7M

CPP

17 2012-01-01 12:34:33 LoneWolf 100 1.02 440k

PAS-FPC

18 2012-01-01 15:49:19 Hacker7 100 0.32 256k

PAS-FPC

19 2012-01-01 19:07:43 TuT ^^ 100 38.99 26M

PAS-FPC

20 2012-01-02 02:55:07 Vu Duy 100 15.99 35M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.