Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Hai quân xe Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
357 1024 987 0 36 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-10-29 02:16:26 Erik 100 1.20 776k

PAS-FPC

2 2012-10-29 02:26:50 ­ 100 1.11 588k

PAS-FPC

3 2012-10-29 02:28:15 Chế Quốc Hữu 100 0.48 584k

PAS-FPC

4 2012-10-29 02:30:07 The Immortal 100 0.81 584k

PAS-FPC

5 2012-10-29 03:40:00 VDQD 100 0.52 3.1M

C++

4.3.2

6 2012-10-29 04:39:26 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 0.42 3.5M

CPP

7 2012-10-29 04:48:20 Brave 100 0.28 768k

PAS-FPC

8 2012-10-29 05:08:38 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.32 3.0M

C++

4.3.2

9 2012-10-29 05:33:25 con_nha_ngheo 100 0.55 760k

PAS-FPC

10 2012-10-29 06:35:16 Anh chỉ yêu mình em ... 100 1.13 592k

PAS-FPC

11 2012-10-29 06:38:14 Discite4ever 100 0.71 588k

PAS-FPC

12 2012-10-29 06:59:00 1212 100 0.68 3.1M

C++

4.3.2

13 2012-10-29 07:06:47 borntodoit 100 0.50 109M

C++

4.3.2

14 2012-10-29 07:21:45 Trần Mạnh Chánh Quân 100 1.20 3.7M

C++

4.3.2

15 2012-10-29 07:33:35 maradona 100 1.47 3.5M

PAS-FPC

16 2012-10-29 08:44:34 papa 100 1.34 219M

PAS-FPC

17 2012-10-29 09:30:28 Đỗ Việt Anh 100 0.76 2.9M

CPP

18 2012-10-29 10:25:49 Độc cô cầu BUG 100 0.32 760k

PAS-FPC

19 2012-10-29 10:46:45 KFSX=XRVR 100 0.32 760k

PAS-FPC

20 2012-10-29 10:49:17 muka muka pow 100 1.52 592k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.