Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Dãy số Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
2133 7338 6864 0 472 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-10-29 02:00:29 Erik 100 0.00 476k

PAS-FPC

2 2012-10-29 02:26:19 ­ 100 0.00 308k

PAS-FPC

3 2012-10-29 02:27:40 lklklk 100 0.00 308k

PAS-FPC

4 2012-10-29 02:28:02 RedKing 100 0.00 232k

PAS-FPC

5 2012-10-29 02:30:39 The Immortal 100 0.00 308k

PAS-FPC

6 2012-10-29 02:52:46 ­chequochuu 100 0.00 308k

PAS-FPC

7 2012-10-29 02:53:04 2ez 100 0.00 552k

PAS-FPC

8 2012-10-29 02:54:55 Gầy :)) 100 0.00 456k

PAS-FPC

9 2012-10-29 02:58:34 Minh Hiếu 100 0.00 3.4M

PAS-FPC

10 2012-10-29 03:05:46 Lê Trường Giang 100 0.00 1.5M

PAS-FPC

11 2012-10-29 03:31:11 Tobi 100 0.00 2.6M

CPP

12 2012-10-29 03:50:28 nguyen ngoc linh 100 0.00 2.6M

CPP

13 2012-10-29 04:04:41 Lương Văn Đô 100 0.00 3.4M

C++

4.3.2

14 2012-10-29 04:29:50 rocket2012 100 0.00 476k

PAS-FPC

15 2012-10-29 04:39:56 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 0.00 3.0M

CPP

16 2012-10-29 04:40:26 Brave 100 0.00 476k

PAS-FPC

17 2012-10-29 04:49:30 123 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

18 2012-10-29 04:57:41 Rửa tay quy ẩn 100 0.00 2.6M

CPP

19 2012-10-29 05:08:06 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

20 2012-10-29 05:33:44 con_nha_ngheo 100 0.00 1.2M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.