Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOSMUL - Sinh nhật của Benjamin

Hôm nay là sinh nhật Benjamin, thầy giáo Brogan tặng cậu 3 dãy số A, BC. Dãy AN phần tử còn dãy BC thì có M phần tử. Từ dãy BC ta thu được số K như sau:

K = B1^C1 * B2^C2 * B3^C3 * B4^C4 * ... * BM^CM

Dãy số B có tính chất là các phần tử khác nhau đôi một và mỗi phân tử là một số nguyên tố. Ngoài ra các phần tử trong dãy số A, BC đều là số nguyên dương. Benjamin sẽ nhận thêm một món quà với trị giá bằng số lượng dãy con liên tiếp đặc biệt của A mà Benjamin tìm được. Một dãy số được coi là đặc biệt nếu tích các phần tử của nó chia hết cho K. Vì đây là các dãy số ngẫu nhiên mà thầy Brogan nghĩ ra nên thầy muốn biết giá trị phần thưởng lớn nhất là bao nhiêu để còn chuẩn bị quà cho Benjamin.

DỮ LIỆU VÀO

 

  • Dòng đầu chứa số N và M.
  • Dòng thứ hai chứa N số mô tả dãy A.
  • M dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 2 số nguyên dương Bi và Ci.

 

DỮ LIỆU RA

  • Gồm một dòng chứa kết quả bài toán.

RÀNG BUỘC

  • N, M <= 10^5.
  • Ai, Bi, Ci <= 10^9.
  • 30% số test N <= 1000.

VÍ DỤ

Dữ liệu vào:

4 2

1 2 3 4

2 1

3 1

Dữ liệu ra:

5


Được gửi lên bởi:Alex & Friends
Ngày:2014-09-28
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VOS Round 28 - Trần Phan Anh Khoa

hide comments
2014-11-12 04:20:49 [$Zeus$]
Bài này có công thức
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.