Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Sinh nhật của Benjamin Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
34 104 100 0 3 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-09-29 06:26:11 ­chequochuu 100 8.62 98M

C++

4.3.2

2 2014-09-29 06:48:34 Nguyên 100 2.02 9.7M

C++

4.3.2

3 2014-09-29 11:18:51 What Does The Fox Say? 100 17.00 9.3M

C++

4.3.2

4 2014-09-29 11:18:58 a;slkfjasl;fkj 100 1.54 1.8M

PAS-FPC

5 2014-09-29 15:08:04 Chuyên Nhật CNN 100 6.31 12M

C++

4.3.2

6 2014-09-29 19:31:11 vietdoan 100 16.60 28M

C++

4.3.2

7 2014-09-30 17:30:31 Mew. 100 42.48 8.0M

C++

4.3.2

8 2014-09-30 18:58:23 Nguyễn Hoàng Phương 100 2.92 9.8M

C++

4.3.2

9 2014-10-01 17:23:31 Cao Viên Viên 100 2.23 3.9M

C++

4.3.2

10 2014-10-15 06:11:53 Complicated Heart 100 2.57 8.1M

C++

4.3.2

11 2014-10-15 06:26:12 Thái Lan chuyên văn 100 16.82 121M

C++

4.3.2

12 2014-10-27 11:09:35 Minh Tuan Nguyen 100 16.84 7.4M

C++

4.3.2

13 2014-10-27 15:18:46 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 17.65 7.7M

C++

4.3.2

14 2014-11-06 09:06:26 con_nha_ngheo 100 17.38 13M

C++

4.3.2

15 2014-11-18 10:25:51 zwindstorm 100 42.60 10M

PAS-FPC

16 2015-05-28 12:15:31 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 21.29 15M

CPP14

17 2015-06-26 21:30:31 Thang Nguyen 100 17.12 10M

C++

4.3.2

18 2015-11-23 02:46:11 LuongDucTuanDat.c500 100 17.89 18M

CPP

19 2016-01-03 05:30:08 Lam Nguyen 100 16.82 8.9M

C++

4.3.2

20 2016-01-03 14:45:24 QC 100 16.73 23M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.