Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOIEXAM - VOI 2016 - Tạo đề thi

Sơn đang chuẩn bị đề thi cho đợt tập huấn học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi toán. Đề thi gồm n câu hỏi. Trong mỗi câu hỏi học sinh cần phải thực hiện việc tính giá trị của một biểu thức số học gồm không quá 4 toán hạng với các phép toàn cộng (+), trừ (-) hoặc nhân (*) giữa chúng. Sơn đã chuẩn bị n biểu thức như vậy với các toán hạng là các số nguyên không âm. Với cùng một biểu thức, có thể đặt thêm các cặp dấu ngoặc để chỉ ra trình tự thực hiện các phép toán và có thể dẫn đến các kết quả khác nhau.

Ví dụ:

  • Với n=3 và các biểu thức được chuẩn bị là:

2*3-4; 2*3-4; 3*2-4;

Thì một đề thi đáp ứng yêu cầu đặt ra là:

2*3-4 = 2; 2*(3-4) = -2; 3*(2-4) = -6;

  • Xét một ví dụ khác, với n=4 và các biểu thức là:

2*3-4; 2*3-4; 3*2-4; 3*2-4.

Với biểu thức 2*3-4 chỉ có hai trình tự tính toán dẫn đến kết quả là 2 và -2, còn đối với biểu thức 3*2-4 cũng chỉ có hai trình tự tính toán dẫn đến kết quả là 2 và -6. Như vậy, đối với các biểu thức đã cho chỉ có thể tạo tối đa 3 kết quả khác nhau, trong khi đó đề thi lại đòi hỏi đưa ra 4 câu hỏi với kết quả khác nhau. Vì vậy, đối với ví dụ này, câu trả lời là không thể tạo đề thi đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Yêu cầu: Hãy giúp Sơn tạo đề thi với n biểu thức số học chọn trước đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là số lượng biểu thức số học;
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa một biểu thức gồm ít nhất là hai và nhiều nhất là 4 toán hạng, mỗi toán hạng là số nguyên không âm không vượt quá 106, trong đó các toán hạng và phép toán được viết liên tiếp nhau không có dấu cách phân tách.

Kết quả: Ghi ra n dòng, mỗi dòng chứa một biểu thức (có thể có hoặc không có các dấu ngoặc) trong đề thi mà bạn tạo ra để đáp ứng yêu cầu đã nêu, trong đó các toán hạng, phép toán và dấu ngoặc được ghi liên tiếp nhau không có dấu phân tách. Nếu có nhiều cách tạo đề thi đáp ứng yêu cầu thi hãy đưa ra một cách tùy ý. Nếu câu trả lời là không thể tạo được đề thi đáp ứng yêu cầu thì ghi ra thông báo ‘NO SOLUTION’.

Ví dụ:


INPUT

OUTPUT

3

2*3-4

2*3-4

3*2-4

2*3-4

2*(3-4)

3*(2-4)

4

2*3-4

2*3-4

3*2-4

3*2-4

NO SOLUTION

 

Ràng buộc:

  • Có 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có n<=20 và mỗi biểu thức gồm đúng 3 toán hạng.
  • Có 50% số test khác ứng với 50% số điểm của bài có n<=2000.

 


Được gửi lên bởi:Le Anh Duc - A2K42 PBC
Ngày:2016-01-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU JS-MONKEY PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VOI 2016 Day 2, task 5 - unofficial testdata

hide comments
2019-07-05 04:28:49
xây dựng đồ thị +LCA=ac
2018-11-21 09:15:51
bài này mình cài convex hull trick cũng qua
2017-12-14 05:28:30
kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/119/
2017-12-13 08:31:25
DFS + BFS + Krushkal + luo^`ng + cap. ghep' + QHD trang. thai' + heap + LIS + LIQ + bignum = 10 dam AC
2017-12-06 09:12:42
Xin code đi
2017-12-04 15:51:57
Ai code ra rồi cho xin link đi. Mà không biết làm sao để cho ngoặc vô á.
2017-11-30 14:58:15
cặp ghép cũng AC :)
2017-09-13 18:24:31
cặp ghép + sinh nhé :D
2017-07-23 17:20:21
mình code rườm rà vãi :/
@phanduy16
2017-05-03 16:35:37
quay lui đơn giản cũng 50%, 100% không biết giải thế nào?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.