Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TREENUM - Tree Num

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274566/problem/Q

Một số được gọi là số tree_num khi nó được là tổng của các lũy thừa cơ số 3 với số mũ không âm tăng dần.

Ví dụ 30=3^1+3^3; 325=3^0+3^4+3^5 là những số tree_num.

Yêu cầu :Tìm số tree_num thứ n

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương ntest là số test(ntest<=30000)

Ntest dòng sau:mỗi dòng chứa số nguyên dương n(0

Output

Ntest dòng mỗi dòng chứa số tree_num thứ n

Sample

Input:
5
1
2
7
3
6
Output:
1
3
13
4
12

Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-04-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Văn Tấn Quyền

hide comments
2009-04-22 04:28:30 Nguyễn Mai Lan
Time limit có vẻ hơi chặt với JAVA :|
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.