Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-04-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Văn Tấn Quyền

hide comments
2016-08-05 11:34:15
shit code bignum ngu nó bỏ mất mấy số 0
2016-06-16 11:21:56
n < 2 ^ 64 vẫn làm đc nha mn :3 phải cài bignum
2016-03-30 15:38:35
co dung so lon ko vay
2015-10-05 13:25:46 Phong
time lỏng ghê =)) base 10^4 vẫn ngon lành :v
cho time chặt tý đi =)) tưởng khó thế nào =))
2015-09-07 18:40:58 Lang Trat Y
n <= ? vậy mn
2014-06-17 11:11:38 Hướng Thái Dương
time chặt
2014-06-12 10:36:44 Nguyễn Việt Thắng


Last edit: 2014-08-27 05:16:41
2013-02-26 12:55:43
Bài thì acm, ko nói rõ n=? thì làm kiểu gì được?
2011-10-06 12:55:28 Hoàng Hà
Giới hạn của n là bao nhiêu ấy nhỉ:-/
2011-09-19 03:55:28 slenderman
Cho cơ số 10^9 ấy. ;))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.