Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TREENUM - Tree Num

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274566/problem/Q

Một số được gọi là số tree_num khi nó được là tổng của các lũy thừa cơ số 3 với số mũ không âm tăng dần.

Ví dụ 30=3^1+3^3; 325=3^0+3^4+3^5 là những số tree_num.

Yêu cầu :Tìm số tree_num thứ n

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương ntest là số test(ntest<=30000)

Ntest dòng sau:mỗi dòng chứa số nguyên dương n(0

Output

Ntest dòng mỗi dòng chứa số tree_num thứ n

Sample

Input:
5
1
2
7
3
6
Output:
1
3
13
4
12

Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-04-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Văn Tấn Quyền

hide comments
2010-11-26 10:42:41 Lê Ðỗ Tân
Bài này giới hạn time hơi lỏng thì phải khoảng 0,5s 1 test là ok rồi.

Last edit: 2010-11-26 13:57:23
2010-06-29 12:19:38 thphong
Chán với bài này quá, cứ bị "chạy quá lâu"

Last edit: 2010-06-29 12:19:56
2010-03-20 09:08:40 ♥ Violet LC ♥
Base 10^8 cung AC ma, time cung ko chat lam
2010-01-27 03:49:41 Mr. Genius
Công nhận time chặt thật. Em để base 10^17 mới qua >"<
2009-07-27 06:15:43 Bare & Simple
n <= 2^64
Time limit chặt quá ~.~
Sửa mãi mới AC :@)

Last edit: 2009-07-27 06:16:10
2009-06-10 13:13:28 Pein
bài này n lớn nhất là bao nhiêu vậy
2009-04-30 01:56:42 [Trichromatic] XilinX
The range of Decimal in C# is not big enough :-(
2009-04-22 16:26:55 ~!(*(@*!@^&
de hoi dong chi ma nho add bai nay hang :D
2009-04-22 12:21:15 Nguyễn Mai Lan
Thật mất thời gian khi phải loay hoay với cái TimeLimit ^^
2009-04-22 10:25:52 Nguyễn Mai Lan
Timelimit chặt quá anh Minh ơi :|
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.