Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TCDFZ - Chữ số tận cùng khác 0

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/tcdfz


Cho số tự nhiên n (n <= 10^9). Hãy tìm chữ số tận cùng khác 0 của n!

Input

- Dòng duy nhất ghi số N.

Output

- Gồm 1 dòng duy nhất ghi kết quả tìm được.

Example

Input:
5

Output:
2

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-09-10
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2021-05-27 18:04:01
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/TCDFZ
2018-04-09 12:53:49
Nani dafuq :v Trick khốn nạn vl :vvvvv
Nguồn : https://math.stackexchange.com/questions/130352/last-non-zero-digit-of-a-factorial
2018-02-11 09:42:44
Giải thuật khốn nạn vãi đái :v
2018-02-06 14:56:03
tham khảo https://sites.google(.)com/a/alo0781.com/qvluom/tai-lieu-va-bai-viet/thuat-toan-tim-chu-so-tan-cung-khac-0-cua-n-giai-thua nhớ bỏ ()

Last edit: 2018-02-06 14:56:36
2017-11-15 16:56:54
https://ideone.com/zPeNUY
2017-09-24 03:07:14
1 đấm ac
2017-07-06 16:21:06
đpt O(lg^2(n)). Thuật toán ảo vl.

Last edit: 2017-07-06 17:21:16
2017-06-20 17:25:52
Trâu cũng AC
2017-06-04 12:20:48
ac rồi vi diệu vl ==
2017-04-28 16:31:04
http://www.geeksforgeeks.org/last-non-zero-digit-factorial/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.