Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SHHV - Số hiệu hoán vị

Xét tất cả các hoán vị của dãy số tự nhiên (1, 2,..., n) (1 <= n <= 12)

Giả sử rằng các hoán vị được sắp xếp theo thứ tự từ điển.

Yêu cầu:

1: Cho trước 1 hoán vị. Tìm số hiệu của hoán vị đó trong dãy đã sắp xếp

2: Cho trước số hiệu của 1 hoán vị trong dãy hoán vị đã sắp xếp. Tìm hoán vị đó

Input

Dòng 1: Chứa n số a1, a2, …, an ( dãy hoán vị n phần tử )

Dòng 2: Chứa số p ( số hiệu của hoán vị trong dãy hoán vị n phần tử )

Output

Dòng 1: Ghi số q ( số hiệu của dãy hoán vị ai )

Dòng 2: Ghi n số b1, b2, …, bn ( dãy hoán vị có số hiệu p )

Example

Input:
2 1 3
4

Output:
3
2 3 1 


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOICAMP

hide comments
2018-10-26 11:20:24
1 Hit AC
frostpixel aka.How 2 AC
2018-03-25 01:37:28
Trâu cũng AC
2018-02-06 18:16:31 Sơn Tùng M-TP
Cách đọc không khó lắm
void enter(){
// freopen("SHHV.INP", "r", stdin);
n = 0;
int x;
while (cin>>x){
a[++n] = x;
}
k = a[n];
n -= 1;
}
2017-11-27 10:54:23
input kiểu gì vậy, sao không sửa input lại là:
3
2 1 3
4
để như ban đầu thì làm sao mà biết dãy hoán vị đó có bao nhiêu phần tử.
2017-10-11 07:09:10
adudu !! seek eoln mới ac , cay vl 3 dam :D
2017-08-09 11:05:32
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/909/shhv-spoj/

Last edit: 2017-08-09 11:05:54
2016-10-29 15:00:03
code thiệt == http://ouo.io/iDOi6v post lại :v
2016-09-27 02:41:14
Code AC (100%) đã test:
http://shink.in/EQSgF
2016-09-26 10:29:20
Code AC:
http://shink.in/g0AxH
2016-09-22 16:41:38
tại sao seeekeoln mới ac vậy???? cảm thấy khó hiểu????
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.